Успешен старт на проекта за Междинно обединение (Interim Coupling project) – единното обединение на пазарите „Ден напред“ (SDAC) достигна устойчивата си фаза на развитие

Пазарът „Ден напред“ на страните от обединението 4М (Румъния, Унгария, Чехия и Словакия) е вече интегриран към общоевропейския енергиен пазар „Ден напред“

Страните по проекта за Междинно обединение с радост обявиха успешния старт на търговското решение за Междинно обединение. На 17 юни 2021 г.  за първи път беше имплицитно разпределен чрез алгоритъма Euphemia трансграничен капацитет на 6-те нови граници (Полша-Германия, Полша-Чехия, Полша-Словакия, Чехия-Германия, Чехия-Австрия и Унгария-Австрия). Реализираното ценово обединение позволява едновременно изчисляване на цени на електроенергията и трансгранични потоци в региона. Ефективното използване на  енергийната система и трансграничните инфраструктури в резултат на по-голяма координация между пазарите на енергия повишава социалното благоденствие в полза на всички участници на пазара.

Началото на проекта за Междинно обединение бе поставено през декември 2018 г. след искане на съответните национални регулаторни  органи с цел засилване на регионалната интеграция на организираните пазари на електроенергия „Ден напред“. Проектът предвиждаше свързването на границите на обединението 4М с Многорегионалното обединение (MRC) чрез въвеждане на имплицитно разпределение на капацитетите по тези 6 граници въз основа на нетен капацитет за пренос (NTC).

Успешното ново обединение е резултат от тясното сътрудничество на НОПЕ (номинираните оператори на пазара на електроенергия) , участващи в проекта за Междинно обединение (EPEX SPOT, EXAA, HUPX, Nord Pool EMCO, OKTE, OPCOM, OTE, TGE), и ОПС (операторите на преносни системи) (50Hertz, APG, ČEPS, MAVIR, PSE, SEPS, TenneT DE, Transelectrica), заедно със съответните регулаторни органи (ANRE, BNetzA, E-Control, ERU, MEKH, URE, URSO).

Обединението на пазарите въз основа на нетен капацитет за пренос е основна стъпка към единното обединение на пазарите „Ден напред“ в Европа. Следващата стъпка е въвеждането на изчисление на капацитети въз основата на потоците в рамките на проекта Core за обединение на пазарите въз основа на потоците, което е целевият модел за обединение на пазарите „Ден напред“.

Успешното стартиране на проекта Interim Coupling е задължително условие за реализацията на проекта за пазарно обединение между България и Румъния, който се изпълнява по график и се очаква да приключи успешно около три месеца след старта на Interim Coupling.

За SDAC

Единното обединение на пазарите „Ден напред“ (SDAC) в ЕС разпределя ограничения трансграничен капацитет за пренос по най-ефективния начин, обединявайки пазарите за електрически енергия на едро от различни региони посредством общ алгоритъм, отчитащ едновременно трансграничните ограничения при преноса, максимизирайки по този начин ползите за всички участници на пазарите.

Целта на SDAC е да създаде общ за цяла Европа трансзонален пазар за електрическа енергия “Ден напред“. Интегрираният пазар „Ден напред“ увеличава цялостната ефективност на търговията като насърчава конкуренцията, увеличава ликвидността и осигурява по-ефективно използване на ресурсите за производство в цяла Европа.

Допълнителна информация за SDAC:

http://www.nemo-committee.eu/sdac

https://www.entsoe.eu/network_codes/cacm/implementation/sdac/