Номинираните оператори на пазарите на електроенергия публикуваха Годишния доклад за 2020 г. съгласно Регламента за разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването (CACM), посветен на обединенията на пазарите „В рамките на деня“ и пазарите „Ден напред“

Третият Годишен доклад съгласно Регламента (CACM), изготвен от номинираните оператори на пазарите на електроенергия (НОПЕ) в сътрудничество с операторите на преносни системи (ОПС), проследява изпълнението на Регламента за разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването (CACM) и свързаната с него Методика по прилагане на единното свързване на пазарите „Ден напред“ и „В рамките на деня“ (Algorithm methodology). Докладът прави цялостен обзор на работата на единното обединение на пазарите „Ден напред“ и единното обединение на пазарите „В рамките на деня“ през 2020 г. и описва обобщено как алгоритмите, свързани с обединението на пазарите, работят към момента и ще работят в бъдеще, както и стъпките за надграждането им.

„Енергийният преход и пандемията Ковид-19 водят до невиждани до момента трансформации и предизвикателства за енергийния сектор. Това двойно предизвикателство идва на фона на много бързо променящ се енергиен сектор, открояващ се със задълбочаваща се интеграция на ниво ЕС, увеличаващо се използване на възобновяема енергия и нови регулаторни изисквания.

Въпреки трудностите, пред които бяха изправени всички сектори от икономиката през изминалата година, НОПЕ успяха своевременно да се адаптират към променящата се среда и да гарантират стабилна и безопасна работа и изпълнение на функциите си. От април 2020 г., непосредствено след настъпването на първата вълна на пандемията в Европа, НОПЕ предприеха широк набор от мерки, за да осигурят непрекъснатост на работата в рамките на единното обединение на пазарите „Ден напред“ (SDAC) и единното обединение на пазарите „В рамките на деня“ (SIDC), осигурявайки същевременно безопасна среда за своя персонал.“- каза Рафаел Гомез-Елвира Гонзалез, председател на Комитета на номинираните оператори на пазарите на електроенергия.

Годишният доклад за 2020 г. съгласно Регламента (CACM) обобщава работата на НОПЕ и ОПС по проектите за обединение на пазарите „Ден напред“ и тези „В рамките на деня“ за гарантиране на успешната работа на системите в условията на обединения. Постоянната и прозрачна оценка на работата и функциите им е ключов елемент в подкрепа на крайната цел на всички проекти- ефективно интегриран енергиен пазар в ЕС.

Комитетът на номинираните оператори на пазарите на електроенергия организира уебинар в реално време, посветен на Годишния доклад за 2020 г. съгласно Регламента CACM, през септември. Точната дата и програмата ще бъдат обявени скоро.

За Комитета на номинираните оператори на пазарите на електроенергия:

Комитетът на номинираните оператори на пазарите на електроенергия подпомага сътрудничеството между НОПЕ по отношение на всички общоевропейски дейности необходими за ефективно и стабилно структуриране, внедряване и изпълнение на процесите, свързани с обединенията на пазарите „Ден напред“ и тези „В рамките на деня“. Представители на всички НОПЕ участват в Комитета на номинираните оператори на пазарите на електроенергия.

За допълнителна информация: http://www.nemo-committee.eu/index