Комитетът на номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ) ще организира уебинар, на който ще представи на пазарните участници и заинтересовани страни информация за публикувания Годишен доклад съгласно Регламента CACM за 2020 г. и подробности за обединенията на пазарите „Ден напред“ и „В рамките на деня“
Отбележете датата 14ти октомври 2021 г. в календара си

Третият Годишен доклад съгласно Регламентаза разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването (CACM), изготвен от Номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ) в сътрудничество с Операторите на преносни системи (ОПС), проследява изпълнението на Регламента CACM и свързаната с него Методика по прилагане на единното свързване на пазарите „Ден напред“ и „В рамките на деня“ (Algorithm methodology). Докладът прави цялостен обзор на работата на единното обединение на пазарите „Ден напред“ (SDAC) и единното обединение на пазарите „В рамките на деня“ (SIDC) през 2020 г. и описва обобщено как алгоритмите, свързани с обединението на пазарите, работят към момента и ще работят в бъдеще, както и стъпките за надграждането им.

Освен представяне на данните за пазарните обединения за 2020 г., ще се проведе специална сесия с гост-лектори с акцент върху предстоящите през 2022 г. промени за SDAC и SIDC .

Програмата ще бъде публикувана скоро.

Комитетът на номинираните оператори на пазара на електроенергия използва възможността да обяви, че видеото от уебинара по Годишния доклад за 2019 г., проведен от Комитета в сътрудничество с ENTSOe на 8-ми юли 2020 г., е публикувано в YouTube.

За Комитета на номинираните оператори на пазарите на електроенергия:

Комитетът на номинираните оператори на пазарите на електроенергия подпомага сътрудничеството между НОПЕ по отношение на всички общоевропейски дейности необходими за ефективно и стабилно структуриране, внедряване и изпълнение на процесите, свързани с обединенията на пазарите „Ден напред“ и тези „В рамките на деня“. Представители на всички НОПЕ участват в Комитета на номинираните оператори на пазарите на електроенергия.

За допълнителна информация:

http://www.nemo-committee.eu/index