Напомняне: Кривите на търсене и предлагане на пазарен сегмент „Ден напред“ съдържат данни само от офертите, подадени в българската пазарна зона

БНЕБ напомня на всички търговски участници, че агрегираните криви, които се публикуват на уебсайта на оператора в рубрика „Данни за пазара“, подрубрика „Пазарен сегмент Ден напред“ – „Криви на търсене и предлагане“ съдържат данни само от офертите, подадени в българската пазарна зона, като трансграничните потоци не се взимат предвид. Данните за изготвяне на Кривите се предоставят от доставчика на електронната система за търговия Nord Pool на база на подадените в нея оферти, след което автоматично се визуализират на сайта на Борсата. БНЕБ публикува агрегираните криви съгласно Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия (ПРОБПЕЕ).