Пазарното обединение „В рамките на деня“ (SIDC) потвърди датата за присъединяване на Италия и обяви планове за интеграцията на Гърция и Словакия

Номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ) и Операторите на преносни системи (ОПС) част от локалния проект LIP 14 потвърждават датата 21 септември за присъединяване на Италия с първи доставки на 22 септември. Изготвени са междувременно планове за интеграцията на Гърция и Словакия към SIDC през 2022 г.

НОПЕ и ОПС, сътрудничещи си в рамките на проекта LIP 14, който има за цел интегрирането на северните граници на Италия (Италия-Франция, Италия-Австрия и Италия-Словения), както и вътрешните тръжни зони на Италия към вече обединения „В рамките на деня“ регион, потвърждават датата 21 септември като дата за стартиране на проекта. Потвърждението е в резултат на успешното приключване на вътрешните тестове, както и тестовете с пазарни участници по време на двуседмичния тестови период за пазара, които стартираха на 21 юни.

Присъединяването на Италия към пазарното обединение „В рамките на деня“ е поредна важна стъпка към завършването на единния европейски пазар „В рамките на деня“.

Втората фаза на LIP 14, с която границите на Гърция (Гърция-Италия и Гърция-България) ще се присъединят към SIDC, се очаква да стартира като 4-та вълна на проекта. Присъединяването на гръцките граници се планира по-късно през 2022 г. при успешно преминаване на тестовете в периода след присъединяването на Италия. Планирано е събитие, на което заинтересованите страни ще получат подробна информация относно предстоящите промени, свързани с четвъртата вълна, преди официалния старт на проекта. Организира се и тестови период с пазарни участници, за да се даде възможност на новите потребители да се запознаят с техническата система на SIDC и да проведат собствени тестове.

Присъединяването на две от границите на Словакия (Словакия-Чехия, Словакия-Унгария) като пета вълна се планира за края на 2022 г. , а границата Словакия-Полша се очаква да се присъедини през второто тримесечие на 2023 г.

Наред с тези инициативи за географско разширение, SIDC се фокусира върху изследователска и развойна дейност, за да подготви внедряването на нови сложни функционалности, като съпоставяне на оферти с различни срокове на доставка и търгове в рамките на деня. Съпоставянето на оферти с различни срокове на доставка ще позволи различни продукти да се съпоставят помежду си (например 15-минутни с 60-минутни продукти), а търговете в рамките на деня ще бъдат допълнение към съществуващия пазар за непрекъсната търговия „В рамките на деня“.

SIDC към момента обединява пазарите за непрекъсната търговия  “В рамките на деня” на 22 страни: Австрия, Белгия, България, Хърватия, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Унгария, Латвия, Литва, Люксембург, Норвегия, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Испания и Швеция.

За пазарното обединение „В рамките на деня“ (SIDC):

Пазарното обединение „В рамките на деня“ се базира на обща IT система с общи модули за подаване на оферти, за управление на капацитети и за доставки.   Тя позволява да се сключват сделки между търговски участници в различни пазарни зони в рамките на пазарното обединение, докато има наличен свободен преносен капацитет.  Системата позволява както експлицитното разпределение на преносни способности на хърватско-словенската и френско-германската граници (изискано от съответните регулаторни органи), така и имплицитно непрекъснато разпределение.  Тази функционалност е в синхрон с Европейския целеви модел за интегриран пазар „В рамките на деня“.

Разширяването на европейския пазар „В рамките на деня“ е ключов компонент от процеса на създаване на Европейския вътрешен пазар на енергия.  С нарастващия дял на мощностите с непостоянна генерация в европейския енергиен микс, свързването на пазарите „В рамките на деня“ чрез трансгранична търговия е изключително важен инструмент за пазарните участници за поддържане на балансирани позиции.  Целта на инициативата пазарно обединение „В рамките на деня“  е да повиши ефективността на търговията в рамките на деня.