Актуализиране на стойността на риск параметъра

Уважаеми търговски участници,

С настоящoто бихме желали да ви уведомим, че във връзка с променената пазарна конюнктура, „Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ ЕАД) актуализира стойността на риск параметъра, прилаган при изчисление на изискуемото обезпечение за пазарни сегменти „Ден напред“ и „В рамките на деня“. Новата стойност на риск параметъра, считано от 1.10.2021 г. е 145 евро. Стойността на другия рисков показател – дневният фактор остава непроменена.

На уебсайта на БНЕБ ЕАД можете да намерите актуализираните версии на Инструкция №4 „Метод на изчисление на изискуемо обезпечение“ и на калкулатора за изчисление на изискуемо обезпечение.

Актуализацията се извършва в съответствие с чл. 229 от Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия (ПРОБПЕЕ).