БНЕБ успешно приключи първата фаза на тестовете за пазарното обединение на сегмента „Ден напред“ с Румъния

Българска независима енергийна борса (БНЕБ) информира, че успешно приключи първата фаза на тестовете с търговските участници за пазарното обединение на сегмента „Ден напред“ с Румъния.

Този приоритетен за страната ни проект, благодарение на голямата физическа свързаност на тази граница, ще повиши значително конкуренцията на сегмента и ще намали пазарната концентрация. В същото време обединението с Румъния ще увеличи в голяма степен предвидимостта на цените и така ще спомогне за изглаждане на почасовите ценови пикове. В допълнение, проектът ще завърши процеса на пълното присъединяване на България към единния европейски пазар на електрическа енергия, поради което той е и във фокуса на мониторинга на ЕК относно прилагането на Европейския целеви модел с областта на пазарната интеграция.

Тази и другата седмица предстоят следващите две фази от тестовете, а именно симулация на обединението, както със страните по проекта, така и с всички останали Номинирани оператори на пазари на електрическа енергия (НОПЕ) от държавите в ЕС заедно с всички преносни оператори (ОПС).

Ръководството на БНЕБ полага всички необходими усилия за успешното приключване на тестовете и старт на обединението според плановете на проекта на 27 октомври.

Предистория на проекта

Съгласно Регламент 1222/2015 (CACM), всички Номинирани оператори на пазари на електрическа енергия (НОПЕ) трябва да работят за завършването и правилното функциониране на единното свързване на пазарите, като те са обвързани и с договор заедно с всички преносни оператори (ОПС), който регламентира целите и задачите на всички субекти в осъществяването на Европейския целеви модел.

В тази връзка през октомври 2019 г. по инициатива на ръководствата на БНЕБ и ЕСО се състоя среща с ЕК (ГД Енергетика), на която участващите страни в проекта за пазарно обединение „Ден напред“ на границата България-Румъния поеха ангажимент да го стартират във възможно най-кратки срокове.

В съответствие с поетите ангажименти от страните, ръководствата на БНЕБ заедно със своите партньори от Nord Pool Group SA като взеха предвид всички ограничения предпоставени от летния период, необходимите технически и човешки ресурси за подготовка и осъществяване на тестване на допълнителната граница, включително и с всички останали пазарни и преносни оператори на единния европейски пазар и давайки пълен приоритет на този проект, определиха началото на тестовете на българо-румънска граница за 20 септември, както и пускане в реална работа на
27 октомври.

За SDAC

Единното обединение на пазарите „Ден напред“ (SDAC) в ЕС разпределя ограничения трансграничен капацитет за пренос по най-ефективния начин, обединявайки пазарите за електрически енергия на едро от различни региони посредством общ алгоритъм, отчитащ едновременно трансграничните ограничения при преноса, максимизирайки по този начин ползите за всички участници на пазарите.

Целта на SDAC е да създаде общ за цяла Европа трансзонален пазар за електрическа енергия “Ден напред“. Интегрираният пазар „Ден напред“ увеличава цялостната ефективност на търговията като насърчава конкуренцията, увеличава ликвидността и осигурява по-ефективно използване на ресурсите за производство в цяла Европа.

Допълнителна информация за SDAC:

http://www.nemo-committee.eu/sdac

https://www.entsoe.eu/network_codes/cacm/implementation/sdac/