Пазарното обединение „В рамките на деня“ (SIDC): Успешен старт на третата вълна

Страните част от пазарното обединение „В рамките на деня“ потвърждават успешния старт на третата вълна, с която Италия се присъедини към обединението на 21 септември 2021 г. Търговията в рамките на деня вече е възможна в 23 държави, обединени чрез SIDC, а системите функционират добре.

Номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ) и Операторите на преносни системи (ОПС), участващи в пазарното обединение „В рамките на деня“ в Европа (SIDC- с предишно наименование XBID), потвърдиха успешния старт на третата вълна на SIDC. Считано от 21 септември 2021 г., северните граници на Италия (Италия-Франция, Италия-Австрия и Италия-Словения), както и вътрешните тръжни зони на Италия са част от вече обединения „В рамките на деня“ регион.

От тази дата трансгранична преносна способност се разпределя и посредством непрекъсната търговия през SIDC, и три регионални търга в рамките на деня (CRIDA) на границите Италия- Словения и Италия- Гърция.

Присъединяването на Италия към пазарното обединение „В рамките на деня“ е поредна важна стъпка към завършването на единния европейски пазар „В рамките на деня“. На по-късен етап през 2022 г. се планира четвърта вълна, с която границите на Гърция (Гърция-Италия и Гърция-България), както и тези на Словакия (Словакия- Чехия и Словакия- Унгария) ще се присъединят към SIDC. Границата Словакия-Полша се очаква да се присъедини през второто тримесечие на 2023 г.

Наред с тези инициативи за географско разширение, SIDC се фокусира върху изследователска и развойна дейност, за да подготви внедряването на нови сложни функционалности, като съпоставяне на оферти с различни срокове на доставка и търгове в рамките на деня. Съпоставянето на оферти с различни срокове на доставка ще позволи различни продукти да се съпоставят помежду си (например 15-минутни с 60-минутни продукти), а търговете в рамките на деня ще бъдат допълнение към съществуващия пазар за непрекъсната търговия „В рамките на деня“.

SIDC към момента обединява пазарите за непрекъсната търговия  “В рамките на деня” на 23 страни: Австрия, Белгия, България, Хърватия, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Унгария, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Норвегия, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Испания и Швеция.

За пазарното обединение „В рамките на деня“ (SIDC):

Пазарното обединение „В рамките на деня“ се базира на обща IT система с общи модули за подаване на оферти, за управление на капацитети и за доставки.   Тя позволява да се сключват сделки между търговски участници в различни пазарни зони в рамките на пазарното обединение, докато има наличен свободен преносен капацитет.  Системата позволява както експлицитното разпределение на преносни способности на хърватско-словенската и френско-германската граници (изискано от съответните регулаторни органи), така и имплицитно непрекъснато разпределение.  Тази функционалност е в синхрон с Европейския целеви модел за интегриран пазар „В рамките на деня“.

Разширяването на европейския пазар „В рамките на деня“ е ключов компонент от процеса на създаване на Европейския вътрешен пазар на енергия.  С нарастващия дял на мощностите с непостоянна генерация в европейския енергиен микс, свързването на пазарите „В рамките на деня“ чрез трансгранична търговия е изключително важен инструмент за пазарните участници за поддържане на балансирани позиции.  Целта на инициативата пазарно обединение „В рамките на деня“  е да повиши ефективността на търговията в рамките на деня.