Публикуване на агрегираните криви на Номинираните оператори на пазара за електроенергия (НОПЕ) за пазар „Ден напред“

След старта на договореностите между повече от един НОПЕ в една тръжна зона (Multi-NEMO Arrangements (MNA)), които дават възможност няколко НОПЕ да бъдат активни в една държава членка, националните регулатори и пазарните участници поискаха НОПЕ съвместно да публикуват агрегираните оферти след оповестяване на резултатите за пазар „Ден напред“.

НОПЕ информират, че от 14 октомври пазарните участници ще имат достъп до всички агрегирани криви на НОПЕ за единното свързване на пазара „Ден напред“, заедно със зоните, където оперира повече от един НОПЕ. Тази нова функционалност осигурява по-голяма прозрачност по отношение на цените за ден напред в цяла Европа, гарантирайки същевременно поверителността на данните на отделните пазарни участници. Агрегираните и анонимни данни за пазара ще са достъпни на съответните интернет страници на всеки НОПЕ.

„Публикуването на агрегираните криви на всички НОПЕ е от съществено значение за прозрачността на ценовите сигнали и доброто функциониране на пазарните обединения. Всички НОПЕ се стремят да отговорят на нуждите на търговските участници по най-добрия възможен начин и в момента се преценява дали новото решение може да се надгради като се включат допълнителни функционалности.“- каза Рафаел Гомез-Елвира Гонзалез, председател на Комитета на номинираните оператори на пазара на електроенергия.

За Комитета на номинираните оператори на пазара на електроенергия:

Комитетът на номинираните оператори на пазара на електроенергия подпомага сътрудничеството между НОПЕ по отношение на всички общоевропейски дейности необходими за ефективно и стабилно структуриране, внедряване и изпълнение на процесите, свързани с обединенията на пазарите „Ден напред“ и тези „В рамките на деня“. Представители на всички НОПЕ участват в Комитета на номинираните оператори на пазара на електроенергия.

За допълнителна информация:

http://www.nemo-committee.eu/index