Operational message from Ibex

Клиринговите цени и търгуваните обеми за ден на доставка 15.10.2021 г. са налични в електронната система за търговия и на уеб страницата на БНЕБ.