Operational message from Ibex

Информация относно търгуваните обеми за ден на доставка 15.10.2021 е налична в търговската система и на уеб страницата на БНЕБ за пазарно обединение „Ден напред“.