Налични резултати за пазар Ден-напред в електронната система за търговия

Клиринговите цени и търгуваните обеми за ден на доставка 25.10.2021 г. са налични в електронната система за търговия и на уеб страницата на БНЕБ.