Отлага се планираният за края на февруари 2022 г. старт на проекта Core

Страните, участващи в единното обединение на пазарите „Ден напред“ (SDAC), информират пазарните участници, че стартът на проекта Core (FB MC), при което преносната способност  се изчислява въз основа на потоците, планиран към момента за края на февруари 2022 г., се отлага.

Навременното започване на първата фаза общи тестове за интегриране на системите на Core бе забавено поради външни свързани фактори. Наред с това възникналите технически затруднения през първите седмици на общи тестове налагат удължаване на тестовата фаза с цел осигуряване стабилност на системите. Проблемите се отстраняват, за да започне необходимото повторно тестване. Страните, участващи в проекта Core, полагат усилия за свеждане на забавянето до минимум. Поради високата степен на сложност на системите и необходимата координация с външни страни, стартът на проекта се очаква най-рано в началото на второто тримесечие на 2022 г. и най-късно преди неговия край.

Отчитайки тези обстоятелства, страните, участващи в проекта Core, са изготвили актуализиран план за провеждане на тестовете и пътна карта на проекта с оптимизиран график за тестване, за да намалят във възможно най-голяма степен отлагането на старта на проекта.

Новата дата за стартиране е в тясна зависимост от бъдещия напредък на планирането на тестовете и координация с външни страни за осигуряване надеждно и стабилно функциониране на системите. Страните, участващи в проекта Core, ще информират всички заинтересовани страни за новата дата на стартиране веднага след потвърждаването и съгласуването й с всички участващи страни. Повече подробности ще бъдат представени на Консултативната група на Core на 29 ноември. Независимо от това, страните, участващи в проекта Core, вече могат да потвърдят, че външните паралелни тестове като тези, провеждани в момента, ще продължат.

За SDAC

Единното обединение на пазарите „Ден напред“ (SDAC) в ЕС разпределя ограничения трансграничен капацитет за пренос по най-ефективния начин, обединявайки пазарите за електрически енергия на едро от различни региони посредством общ алгоритъм, отчитащ едновременно трансграничните ограничения при преноса, максимизирайки по този начин ползите за всички участници на пазарите.

Целта на SDAC е да създаде общ за цяла Европа трансзонален пазар за електрическа енергия “Ден напред“. Интегрираният пазар „Ден напред“ увеличава цялостната ефективност на търговията като насърчава конкуренцията, увеличава ликвидността и осигурява по-ефективно използване на ресурсите за производство в цяла Европа.

Допълнителна информация за SDAC:

http://www.nemo-committee.eu/sdac

https://www.entsoe.eu/network_codes/cacm/implementation/sdac/

За проекта за пазарно обединение „Ден напред“ с изчисляване на преносната способност въз основа потоците в региона за изчисляване на преносна способност Core (Core CCR)

Проектът за пазарно обединение с изчисляване на преносната способност въз основа потоците Core (Core FB MC) насърчава разработването и изпълнението на пазарно обединение „Ден напред“ с изчисляване на преносната способност въз основа на потоците в целия регион Core (Core CCR) като част от единното обединение на пазарите „Ден напред“ (SDAC). Core CCR включва границите на тръжните зони между следните тръжни зони на държави членки на ЕС: Австрия, Белгия, Хърватия, Чехия, Франция, Германия, Унгария, Люксембург, Нидерландия, Полша, Румъния, Словакия и Словения.

Информационни канали:

Общи въпроси за проекта Core FB MC и (публикуване) на информация за потоците в Core и резултатите от симулацията на пазарното обединение могат да се задават в дискусионния форум: https://coreforum.my-ems.net/

Пазарните участници , които биха желали да следят развитието на проекта по-отблизо, могат да се присъединят към консултативната група на Core като изпратят имейл на CoreCG@magnus.nl . Участниците в консултативната група на Core ще получават редовно информация и покани за конферентни разговори и срещи.