Управляващият комитет на пазарните обединения: НОПЕ и ОПС с все по-тясно сътрудничество при пазарните обединения „Ден напред“ и „В рамките на деня“

Номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ) и операторите на преносни системи (ОПС) обявиха въвеждането на нова структура на управление, при която сътрудничеството между НОПЕ и ОПС навлиза в нов етап със създаването на нов съвместен орган. Първата среща на новосформирания Управляващ комитет на пазарните обединения (Market Coupling Steering Committee- MCSC) се проведе на 2-ри– 3-ти февруари 2022 г.

През последните години НОПЕ и ОПС постоянно работят в посока постигане на напълно интегриран електроенергиен пазар в Европа. Свидетелство за това е новата структура на управление в сила от 14-ти януари 2022 г. Чрез интегриране на процесите по вземане на решения за пазарите „Ден напред“ и „В рамките на деня“ новата структура ще способства за по-добра координация, повишена ефективност и създаване на механизъм за по-бързо вземане на решения.

Рафаел Гомес-Елвира Гонзалес, председател на Комитета на НОПЕ и Киел А. Бармс, председател на ОПС чрез Пазарния комитет към ENTSO-E, подчертаха, че енергийният сектор претърпява бързи промени и НОПЕ и ОПС осъзнават ролята си за постигане на напълно интегриран електроенергиен пазар в Европа. Зелената сделка, навлизането на все повече ВЕИ, нарастващият брой проактивни потребители и пазарни участници означава, че НОПЕ и ОПС трябва да предприемат своевременни действия, за да осигурят по-добро управление, подобрения на оперативно ниво и засилено сътрудничество с всички заинтересовани страни.

Предвид препоръките на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) за изменение на Регламента относно разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването (Регламент CACM), НОПЕ и ОПС представиха през последната година съвместна позиция, посочваща конкретните стъпки, които предприемат, за да помогнат на вече добре функциониращия вътрешен енергиен пазар в Европа да отговори на новите изисквания, да се усъвършенства и да се приспособи към възникващите промени.

НОПЕ и ОПС взеха решение в допълнение към посоченото в съвместната си позиция по своя инициатива да започнат въвеждането на някои от най-съществените елементи от предложенията си за преразглеждане на Регламента CACM: общо квалифицирано мнозинство при гласуване, което ще ускори вземането на решения и ще избегне отнасянето на въпросите за решаване на институционално ниво, както и създаването на Консултативна група със заинтересовани страни.

Други основополагащи елементи от предложенията на НОПЕ и ОПС ще бъдат въведени до края на годината. По-конкретно, те се отнасят до организацията и оперативните дейности, както и планирането, за да се осигури повече предвидимост, бързина и сигурност по отношение на бъдещите разработки.

Тези конкретни стъпки са също представени в отговора на НОПЕ и ОПС на предложението на ACER за налагане на значителни промени в Регламента CACM (Регламент CACM 2.0). Видно от публикуваните от ACER резултати от общественото обсъждане, по-голямата част от участвалите заинтересовани страни/респонденти считат, че предложените изменения на Регламента CACM, в частност по отношение управлението на процесите по свързване на пазарите (Market Coupling Operations- MCO), не са в състояние да отговорят на текущите и бъдещи предизвикателства.

За въпроси, моля, свържете се със секретариата на Комитета на НОПЕ на имейл адрес secretariat@nemo-committee.eu и  председателите на ОПС на имейл адрес market_alltso@entsoe.eu .