Комитетът на НОПЕ приема Окончателната оценка на ACER на структурата на пазара на електроенергия на едро в ЕС

Във връзка с проведения на 5 май 2022 г. уебинар, организиран от Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори (ACER, Агенцията), посветен на Окончателната оценка на структурата на пазара на електроенергия на едро в ЕС, Комитетът на номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ) подкрепя заявеното от Агенцията, че „действащата структура на пазара на електроенергия не е причината за кризата, в която се намираме в момента, а напротив- действащите пазарни правила до известна степен са способствали за смекчаване на ефектите от настоящата криза“.

НОПЕ имат за цел да гарантират работата на пазарните обединения „Ден напред“ и „В рамките на деня“ при сегашната непредвидима обстановка. По време на пандемията COVID-19 пазарите на електроенергия вече демонстрираха и продължават да демонстрират своята устойчивост и надеждност.

По отношение на извънредните мерки Комитетът на НОПЕ заявява, че:

  • Всяка мярка следва да е част от набор от мерки, одобрени на ниво ЕС, които могат да бъдат прилагани или на национално ниво, или на ниво ЕС;
  • Всяка подобна мярка следва да не възпрепятства работата на съществуващия пазар на електроенергия на едро и процесите на ценообразуване и не следва да променя текущата структура и работа нито на централно, нито на местно ниво;
  • Механизмите за финансиране за краткосрочните мерки част от набора мерки, одобрени на ниво ЕС, е препоръчително да се определят на ниво ЕС.

Комитетът на НОПЕ също така отчита мерките, предложени от ACER, които да бъдат представени на вниманието на лицата, отговарящи за създаване на политики. По-конкретно, подходящите мерки за подобряване на ефективността и функционирането на пазара са премахването на пречките пред гъвкавостта на потреблението, осигуряване на разширяване на мрежите и ускоряване на интеграцията на електроенергийните пазари.

*Целият документ, публикуван от ACER, е достъпен тук.

За Комитета на номинираните оператори на пазарите на електроенергия:

Комитетът на номинираните оператори на пазарите на електроенергия подпомага сътрудничеството между НОПЕ по отношение на всички общоевропейски дейности необходими за ефективно и стабилно структуриране, внедряване и изпълнение на процесите, свързани с обединенията на пазарите „Ден напред“ и тези „В рамките на деня“. Представители на всички НОПЕ участват в Комитета на номинираните оператори на пазарите на електроенергия.

За допълнителна информация:

http://www.nemo-committee.eu/index