Тестове за преминаване към 15- минутен период на сетълмент и 15- минутни продукти за търговия на пазарен сегмент „В рамките на деня”

Тестовете за преминаване към 15- минутен период на сетълмент и 15- минутни продукти за търговия на пазарен сегмент „В рамките на деня” , провеждани от ЕСО ЕАД и БНЕБ ЕАД, ще продължат и през месеците юни и юли, съгласно публикуваните инструкции.

Удълженият тестови период има за цел по-пълно запознаване на всички търговски участници с промените във функционирането на електроенергийния пазар в резултат от въвеждането на 15- минутен период на сетълмент и  15- минутни продукти за търговия на пазарен сегмент „В рамките на деня” и е продиктуван от необходимостта от адаптиране на автоматичните системи, ползвани в процеса на търговия и сетълмент от страна на търговските участници, и значително по-големия обем от информация, която ще се обменя, обработва и регистрира.

Приканваме всички търговски участници да се включат активно в тестовете, с изпращане на реални данни в тестовите среди на съответните системи, а мрежовите оператори – с изпращане на профилни данни от средствата за търговско измерване, с резолюция от 15 минути, за да се генерират максимално реалистични данни от тестовия сетълмент и всички участващи страни да направят своите анализи.

След проведена среща в КЕВР на 31.05.2022 г., индикативната дата за едновременен старт в реална работа на 15- минутен период на сетълмент и 15 -минутни продукти за търговия на пазарен сегмент „В рамките на деня” е за ден на доставка 01.10.2022 г.

Допълнителни указания във връзка с провеждането на тестовете са публикувани на сайта на ЕСО, на следния линк https://www.eso.bg/fileObj.php?oid=3582