Положителна оценка на участниците за първата среща на Консултативната група на пазарните обединения

Управляващият комитет на пазарните обединения (MCSC) проведе първата среща на Консултативната си група (MCCG) на 7 юни 2022 г. Успешното онлайн събитие е резултат от тясното сътрудничество на всички участващи номинирани оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ), оператори на преносни системи (ОПС) и заинтересовани страни, чиито представители бяха модератори на събитието.

Сред представените и обсъждани между експерти на НОПЕ, ОПС и заинтересовани страни теми бяха съпоставянето на продукти с различни срокове на доставка, търговете в рамките на деня, 15-минутните продукти и концепцията за неединно ценообразуване (при което количествата и цените се определят от алгоритъма Euphemia отделно).

Презентацията от събитието е достъпна на сайта на Комитета на НОПЕ тук, както и на сайта на ENTSO-E, където по-късно ще бъдат публикувани и бележки от срещата. Следващата среща на Консултативната група се планира да се проведе през есента като хибридно събитие, като точната дата ще бъде обявена на по-късен етап. 

За пазарното обединение „Ден напред“ (SDAC)

Единното обединение на пазарите „Ден напред“ (SDAC) в ЕС разпределя ограничения трансграничен капацитет за пренос по най-ефективния начин, обединявайки пазарите за електрически енергия на едро от различни региони посредством общ алгоритъм, отчитащ едновременно трансграничните ограничения при преноса, максимизирайки по този начин ползите за всички участници на пазарите.

Целта на SDAC е да създаде общ за цяла Европа трансзонален пазар за електрическа енергия “Ден напред“. Интегрираният пазар „Ден напред“ увеличава цялостната ефективност на търговията като насърчава конкуренцията, увеличава ликвидността и осигурява по-ефективно използване на ресурсите за производство в цяла Европа.

Допълнителна информация за SDAC:

http://www.nemo-committee.eu/sdac

https://www.entsoe.eu/network_codes/cacm/implementation/sdac/

За пазарното обединение „В рамките на деня“ (SIDC):

Пазарното обединение „В рамките на деня“ се базира на обща IT система с общи модули за подаване на оферти, за управление на капацитети и за доставки.   Тя позволява да се сключват сделки между търговски участници в различни пазарни зони в рамките на пазарното обединение, докато има наличен свободен преносен капацитет.  Системата позволява както експлицитното разпределение на преносни способности на хърватско-словенската и френско-германската граници (изискано от съответните регулаторни органи), така и имплицитно непрекъснато разпределение.  Тази функционалност е в синхрон с Европейския целеви модел за интегриран пазар „В рамките на деня“.

Разширяването на европейския пазар „В рамките на деня“ е ключов компонент от процеса на създаване на Европейския вътрешен пазар на енергия.  С нарастващия дял на мощностите с непостоянна генерация в европейския енергиен микс, свързването на пазарите „В рамките на деня“ чрез трансгранична търговия е изключително важен инструмент за пазарните участници за поддържане на балансирани позиции.  Целта на инициативата пазарно обединение „В рамките на деня“  е да повиши ефективността на търговията в рамките на деня.

За допълнителна информация:

http://www.nemo-committee.eu/sidc

https://www.entsoe.eu/network_codes/cacm/implementation/sidc/