Годишният доклад съгласно Регламента CACM за 2021 г. ще бъде представен през септември

Комитетът на НОПЕ в сътрудничество с ENTSO-E организира семинар в Брюксел, на който пред пазарни участници и заинтересовани страни ще бъде представена информация относно Годишния доклад съгласно Регламента CACM за 2021 г.,  подробности за обединенията на пазарите „Ден напред“ и „В рамките на деня“ и първите дни от работата на обединението Core. Семинарът ще се проведе на 28 септември 2022 г.

Четвъртият Годишен доклад съгласно Регламента за разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването (CACM), изготвен от Номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ) в сътрудничество с Операторите на преносни системи (ОПС), проследява изпълнението на Регламента CACM и свързаната с него Методика по прилагане на единното свързване на пазарите „Ден напред“ и „В рамките на деня“ (Algorithm methodology). Докладът прави цялостен обзор на работата на единното обединение на пазарите „Ден напред“ (SDAC) и единното обединение на пазарите „В рамките на деня“ (SIDC) през 2021 г. и описва обобщено как алгоритмите, свързани с обединението на пазарите, работят към момента и ще работят в бъдеще, както и стъпките за надграждането им.

Семинарът ще акцентира върху данните за пазарните обединения за 2021 г. и първите 100 дни от работата на пазарното обединение Core, при което преносната способност се изчислява въз основа на потоците. Наред с това се предвижда специална сесия с гост-лектори, посветена на предстоящите промени и предизвикателства за пазара през 2023 г.

Подробна програма за семинара ще бъде публикувана скоро.

Допълнителна информация за Комитета на номинираните оператори на пазарите на електроенергия:

http://www.nemo-committee.eu/index

Допълнителна информация за  ENTSO-E:

https://www.entsoe.eu/