Споразумение за самофактуриране, пазарни сегменти „Ден напред“ и „В рамките на деня“

Уважаеми търговски участници,

„Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ ЕАД) е инициирала  изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия (ПРОБПЕЕ), издадени от Комисията за енергийно и водно регулиране, обн., ДВ, бр. 55 от 19.06.2020 г., в сила от 19.06.2020 г., доп., бр. 4 от 15.01.2021 г., в сила от 15.01.2021 г., изм. и доп., бр. 41 от 18.05.2021 г., в сила от 18.05.2021 г., бр. 2 от 7.01.2022 г., в сила от 7.01.2022 г.

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е разгледала и приела доклад на работната група по предложените промени на свое закрито заседание по Протокол № 196 от 21.07.2022 г. На 03.08.2022 г. КЕВР проведе  обществено обсъждане за разглеждане на предложените  промени.

Една от основните промени е свързана с изменение на чл. 13 и други свързани разпоредби от ПРОБПЕЕ, чиято цел е въвеждане на самофактуриране от страна на БНЕБ ЕАД. По смисъла на Закона за данък върху добавената стойност самофактурирането следва да се осъществява чрез самостоятелен документ (предварително споразумение), подписано от страните, за което следва да бъде уведомена Националната агенция за приходите. Това налага в ПРОБПЕЕ да се създаде основанието за сключване на такова споразумение между БНЕБ ЕАД и търговските участници. По този начин сключването на споразумение за самофактуриране ще стане елемент от фактическия състав на регистрацията на търговски участник на борсовия пазар на електрическа енергия на пазарните сегменти „Ден напред“ и „В рамките на деня“. Във връзка с изложеното ви предоставяме възможност да се запознаете със съдържанието на Споразумение за самофактуриране на следния линк.

Закритото заседание на КЕВР, на което ще бъдат приети Правилата за изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия, е насрочено на 30.08.2022 г.

С уважение:

Екипът на БНЕБ ЕАД