Предстоящ официален празник- фактуриране и разплащане

Уважаеми търговски участници,

Във връзка с предстоящия официален празник 6 септември – Ден на Съединението на България,  бихме желали да ви уведомим, че графикът за фактуриране и разплащане по отношение на реализираните нетни покупки се променя, съгласно приложената по-долу таблица.

С настоящето бихме желали да Ви напомним още, че съгласно чл. 231 от Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия, наличното обезпечение на търговските участници, възнамеряващи да реализират покупки на положителни цени и/или продажби на отрицателни цени, трябва да е по-голямо от общото задължение към оператора, както и че наличното обезпечение на търговския участник трябва да е равно или по-голямо от нетното генерирано задължение към оператора във всеки момент. В тази връзка приканваме за своевременни действия от ваша страна, в случай на необходимост от актуализация на размера на наличното обезпечение и/или аванс преди предстоящия празничен ден.