Втора среща на Консултативната група на пазарните обединения

След ползотворната първа среща през месец юни, Консултативната група на пазарните обединения (MCCG) се събра онлайн за втори път на 1 декември 2022 г. Събитието започна с кратко представяне на координаторите на групата и Общите условия за работа. Съгласно общите условия нови координатори ще бъдат избрани за следващата година.

В две отделни сесии представители на НОПЕ, ОПС и заинтересованите страни дискутираха теми, свързани с организацията на управление на процесите по свързване на пазарите, структурата, разработването, прилагането и оперирането на пазарното обединение „Ден напред“ (SDAC) и пазарното обединение „В рамките на деня“ (SIDC) като например неединното ценообразуване, въвеждането на 15-минутните продукти, търговете „В рамките на деня“, управление на ограничаването на преносния капацитет чрез алгоритъма EUPHEMIA. В допълнение беше представена актуална информация относно текущия процес по преразглеждане на Методиките, определящи максималните и минимални клирингови цени.

Презентацията от срещата е налична на уебстраницата на All NEMO Committee тук, както и на уебстраницата на ENTSO-E тук.

Следваща среща на Консултативната група на пазарните обединения е планирана като хибридно събитие с възможност за физическа и онлайн връзка в началото на лятото на 2023г. Конкретна дата ще бъде обявена на следващ етап.

___________________________________________________________________________

За пазарното обединение „Ден напред“

Пазарното обединение „Ден напред“ разпределя ограничения трансграничен капацитет за пренос по най-ефективния начин, обединявайки пазарите на електрическа енергия на едро от различни региони посредством общ алгоритъм, отчитащ едновременно трансграничните ограничения при преноса, максимизирайки по този начин ползите за всички участници на пазарите.

Целта на SDAC е да създаде общ за цяла Европа трансзонален пазар на електрическа енергия „Ден напред“.  Интегрираният пазар „Ден напред“ увеличава цялостната ефективност на търговията като насърча конкуренцията, увеличава ликвидността и осигурява по-ефективно използване на ресурсите за производство в цяла Европа.

Допълнителна информация за  SDAC

http://www.nemo-committee.eu/sdac

https://www.entsoe.eu/network_codes/cacm/implementation/sdac/

За пазарното обединение „В рамките на деня“:

Пазарното обединение „В рамките на деня“ се базира на обща IT система с общи модули за подаване на оферти, за управление на капацитети и доставки. Тя позволява да се сключват сделки между търговски участници в различни пазарни зони, в рамките на пазарното обединение, докато има наличен свободен преносен капацитет. Системата позволява както експлицитно разпределение на преносните капацитети (изискано от съответните регулаторни органи), така и имлицитно непрекъснато разпределение. Тази функционалност е в синхрон с Европейския целеви модел за интегриран пазар „В рамките на деня“.

Разширяването на европейския пазар „В рамките на деня“ е ключов компонент от процеса на създаване на Европейския вътрешен пазар на енергия. С нарастващия дял на мощностите с непостоянна генерация в европейския енергиен микс, свързването на пазарите „В рамките на деня“ чрез трансгранична търговия е изключително важен инструмент за пазарните участници за поддържане на балансирани позиции.  Целта на инициативата пазарно обединение „В рамките на деня“ е да повиши ефективността на търговията в рамките на деня.

Допълнителна информация за  SIDC:

http://www.nemo-committee.eu/sidchttps://www.entsoe.eu/network_codes/cacm/implementation/sidc/