Актуализиране на стойността на риск параметъра

Уважаеми търговски участници,

С настоящото бихме желали да ви уведомим, че в съответствие с текущата пазарна конюнктура, „Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ ЕАД) актуализира стойността на риск параметъра, прилаган при изчисление на изискуемото обезпечение за пазарни сегменти „Ден напред“ и „В рамките на деня“.

Новата стойност на риск параметъра, считано от 10.02.2023 г., е 250 евро. Стойността на другия рисков показател – дневния фактор остава непроменена.

На уебсайта на БНЕБ ЕАД можете да намерите актуализираните версии на Инструкция №4 „Метод на изчисление на изискуемо обезпечение“ и на калкулатора за изчисление на изискуемо обезпечение.

Актуализацията се извършва в съответствие с чл. 229, т.1 и т.3 от Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия (ПРОБПЕЕ).