БНЕБ включва специална антикорупционна клауза в договора за участие на организиран борсов пазар на електрическа енергия

„Българска независима енергийна борса“ ЕАД напълно подкрепя създаването на нетолерантна към корупцията среда чрез почтено поведение (интегритет) и спазване на нормативните актове, регламентиращи противодействието на корупцията.

Нашето разбиране е, че корупцията е една от най-сериозните заплахи за правовата държава, демокрацията и правата на човека. Корупцията подкопава доброто управление и социалната справедливост, пречи на икономическото развитие и накърнява свободната конкуренция.

Операторът на борсовия пазар изразява увереността си, че всички търговски участници също са възприели подхода за нулева толерантност към корупцията.

Подписването на Допълнително споразумение, включващо антикорупционна клауза в съдържанието на договора за участие на организиран борсов пазар на електрическа енергия, съставлява потвърждение на ангажимента за интегритет и предотвратяване на корупцията.

Допълнителното споразумение можете да изтеглите тук: линк.