Енергийните борси в Европа: ЕК предлага създаването на единна правна структура, с което се възпрепятстват НОПЕ да изпълняват функциите си и се поставя под сериозен риск пазарът

Енергийните борси в Европа, които започнаха интеграцията на единните електроенергийни спот пазари в Европа преди повече от 15 години, изразяват сериозни опасения във връзка с антиконкурентна разпоредба от предложението за промяна на структурата на електроенергийния пазар, отнасяща се до централизиране на функции. Предложението бе представено от Европейската комисия (ЕК) на 14 март 2023 г. и в момента се разглежда от Парламента и Съвета на ЕС. Разпоредбата предвижда възможността да се създаде единна структура, която да отговаря за управлението на всички национални електроенергийни пазари (предложения за изменение на членове 7 и 59 от Регламент (ЕС) 2019/943). Това е очевидна първа стъпка към фактическа централизация на операциите, отнасящи се до свързване на пазарите в Европа, и противоречи на принципите за пропорционалност и субсидиарност.

Наред с това, въвеждането на подобна разпоредба за нова структура, която би следвало да управлява интегрираните пазари „Ден напред“ и „В рамките на деня“ съгласно Регламент (ЕС) 2015/1222, се предлага без съответното предварително допитване, без да е извършен анализ разходи-ползи и без да се отчитат пагубните ефекти, които биха могли да възникнат. Разпоредбата, която няма нищо общо с въпросите, засегнати в предложенията за реформа на електроенергийния пазар, е въведена повторно след като е премахната по време на процеса по изменение на Регламента за установяване на насоки относно разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването (CACM), тъй като НОПЕ и ОПС, както и браншовите организации в ЕС като Eurelectric и EFET, са изразили позиция, че застрашава функционирането на единния европейски електроенергиен пазар.

Действащата структура на пазара, резултат основно на усилията на енергийните борси в Европа, гарантира многостранно и децентрализирано сътрудничество, което отчита особеностите на националните пазари на всяка от страните от ЕС, като по този начин постига ефективно интегриране и координирано управление на европейско ниво. Постигнатото до момента е отчетено в предложенията за реформа на пазара.

С включването в предложението на ЕК на възможността управлението на интегрираните електроенергийни пазари в ЕС да бъде поверено на единна структура се създава сериозна предпоставка за ненужен и неясен преход, който повдига критични въпроси от оперативно, регулаторно и управленско ниво, застрашавайки сериозно самото опериране на добре интегрираните пазари „Ден напред“ и „В рамките на деня“. Това предложение ще изисква значително време за изпълнение и би породило правно-регулаторни рискове, разходи, свързани с преминаването към нов модел на управление, и значими рискове от неплатежоспособност, които са изцяло пренебрегнати от ЕК и не биха били от полза нито за оперативното управление, нито за сигурността за системата.

Въз основа на гореизложеното, Комитетът на НОПЕ счита, че текстовете, свързани с единната структура в членове 7 и 59 от Регламент (ЕС) 2019/943), трябва да бъдат премахнати от обсъжданите предложения за реформа на електроенергийния пазар.

За Комитета на номинираните оператори на пазарите на електроенергия:

Комитетът на номинираните оператори на пазарите на електроенергия подпомага сътрудничеството между НОПЕ по отношение на всички общоевропейски дейности необходими за ефективно и стабилно структуриране, внедряване и изпълнение на процесите, свързани с обединенията на пазарите „Ден напред“ и тези „В рамките на деня“. Представители на всички НОПЕ участват в Комитета на номинираните оператори на пазарите на електроенергия.

За допълнителна информация:

http://www.nemo-committee.eu/index