SIDC: Потвърждение за стартова дата на Energy Trading Platform Amsterdam (ETPA) като третия НОПЕ, опериращ в холандската пазарна зона като част от пазарното обединение „В рамките на деня“ (SIDC)

Страните от SIDC потвърждават, че на 14 юни 2023г.  търговската платформа на ETPA ще започне да функционира в рамките на европейското обединение „В рамките на деня“. ETPA ще осъществява търговия в холандската пазарна зона и планира да разшири дейността си към други европейски пазари.

Номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ) и Операторите на преносната мрежа (ОПС), които си сътрудничат в рамките на локален проект, целящ да интегрира ETPA в европейското пазарно обединение „В рамките на деня“, потвърждават стартовата дата 14 юни 2023 г. за присъединяване на търговската  платформа  на ETPA към SIDC. Това потвърждение се основава на  успешно завършените функционални и симулационни тестове.

Интегрирането на търговската платформа на ETPA в SIDC е още един ключов момент за повишаване ефективността на единния европейски пазар на електроенергия. Пазарни участници от различни страни ще се възползват от по-ликвиден и следователно все по- конкурентен пазар. Чрез присъединяването на нови участници в SIDC се създават повече възможност за реакция на ценовите сигнали и по този начин се увеличава потенциала за повече гъвкавост и редуциране на ценовата волатилност.

Търговската платформа на ETPA ще осигури достъп на холандската пазарна зона  в SIDC заедно със съществуващите платформи за управление на претоварването и EX-Post търговията. Стартът на търговската платформа на ETPA доказва успеха на интеграцията на SIDC.

SIDC в момента обединява пазарите на 25 страни: Австрия, Белгия, България, Хърватия, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Норвегия, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания и Швеция.

За пазарното обединение „В рамките на деня“ (SIDC):

Пазарното обединение „В рамките на деня“ се базира на обща IT система с общи модули за подаване на оферти, за управление на капацитети и доставки. Тя позволява да се сключват сделки между търговски участници в различни пазарни зони, в рамките на пазарното обединение, докато има наличен свободен преносен капацитет. Системата позволява както експлицитно разпределение на преносните капацитети (изискано от съответните регулаторни органи), така и имлицитно непрекъснато разпределение. Тази функционалност е в синхрон с Европейския целеви модел за интегриран пазар „В рамките на деня“.

Разширяването на европейския пазар „В рамките на деня“ е ключов компонент от процеса на създаване на Европейския вътрешен пазар на енергия. С нарастващия дял на мощностите с непостоянна генерация в европейския енергиен микс, свързването на пазарите „В рамките на деня“ чрез трансгранична търговия е изключително важен инструмент за пазарните участници за поддържане на балансирани позиции.  Целта на инициативата пазарно обединение „В рамките на деня“ е да повиши ефективността на търговията в рамките на деня.

Допълнителна информация относно SIDC:

http://www.nemo-committee.eu/sidc

https://www.entsoe.eu/network_codes/cacm/implementation/sidc/

За ETPA:

ETPA предлага достъпна търговска платформа, която позволява собствениците на активи и търговците да оптимизират своето портфолио чрез краткосрочна търговия. Участниците варират от международни ютилити компании до по-малки енергийни търговци като собственици на оранжeрии и съоръжения за съхранение на енергия. Платформата също така предлага продукти, използвани от мрежовите оператори за управление на претоварването.

Бързата, достъпна и надеждна борсова търговия позволява на участниците да осигуряват и оползотворяват гъвкавостта на системата, която е основа за енергийна система с висок дял възобновяема енергия.  По този начин се редуцира ценовата волатилност и следователно се подобрява рисковия профил на ВЕИ инвеститори и консуматори.

За допълнителна информация относно ETPA:

https://www.etpa.nl/