SIDC: Неуспешен старт на Energy Trading Platform Amsterdam (ЕTPA)

Страните от SIDC анонсират, че планираната стартова дата 14 юни 2023г. за присъединяване на търговската платформа на ETPA към европейското обединение „В рамките на деня“  не може да бъде реализирана

Номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ) и Операторите на преносната мрежа (ОПС), които си сътрудничат в рамките на локален проект, целящ да интегрира ETPA към европейското пазарно обединение „В рамките на деня“ (SIDC), обявяват, че  поради технически причини от страна на ETPA, стартът на присъединяването на търговската  платформа  на ETPA към SIDC е неуспешен.

В момента ETPA проучва подробностите и всички участващи страни разработват подход за реализирането на старта. Нов график ще бъде комуникиран от страните по проекта своевременно.

SIDC в момента обединява пазарите на 25 страни: Австрия, Белгия, България, Хърватия, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Норвегия, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания и Швеция.

За пазарното обединение „В рамките на деня“ (SIDC):

Пазарното обединение „В рамките на деня“ се базира на обща IT система с общи модули за подаване на оферти, за управление на капацитети и доставки. Тя позволява да се сключват сделки между търговски участници в различни пазарни зони, в рамките на пазарното обединение, докато има наличен свободен преносен капацитет. Системата позволява както експлицитно разпределение на преносните капацитети (изискано от съответните регулаторни органи), така и имлицитно непрекъснато разпределение. Тази функционалност е в синхрон с Европейския целеви модел за интегриран пазар „В рамките на деня“.

Разширяването на европейския пазар „В рамките на деня“ е ключов компонент от процеса на създаване на Европейския вътрешен пазар на енергия. С нарастващия дял на мощностите с непостоянна генерация в европейския енергиен микс, свързването на пазарите „В рамките на деня“ чрез трансгранична търговия е изключително важен инструмент за пазарните участници за поддържане на балансирани позиции.  Целта на инициативата пазарно обединение „В рамките на деня“ е да повиши ефективността на търговията в рамките на деня.

Допълнителна информация относно SIDC:

http://www.nemo-committee.eu/sidc