Пазарните участници могат да разпространяват вътрешна информация до широката общественост чрез Енергийната борса

БНЕБ премина първа фаза по сертифициране на Платформа за вътрешна информация (IIP), обслужваща пазара на електрическа енергия

Българска независима енергийна борса премина първа фаза от процеса по сертифициране на Платформа за вътрешна информация (IIP), обслужваща пазара на електрическа енергия. Платформата отговаря на изискванията на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) за ефективно разкриване на Спешни пазарни съобщения (UMM). Това дава възможност на участниците на пазара на електрическа енергия да изпълняват задълженията си по член 4 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (REMIT).

От началото на 2023 г. разкриването на вътрешна информация следва да става изключително чрез платформи, сертифицирани от ACER и  отговарящи на минималните изисквания за качество и ефективно разкриване.

Платформата за вътрешна информация на БНЕБ вече е достъпна за потребителите, които имат задължение по регламента, на следния линк: https://ibex.bg/umm/login.

Публикуваните от участниците спешни пазарни съобщения са достъпни за широката общественост тук: https://ibex.bg/umm/table/index.

Разпространението на вътрешна информация чрез платформата на БНЕБ при условията на лесен и равен достъп на всички потребители на тази информация, ще допринесе за постигане и поддържане на прозрачност на енергийния пазар на едро.

За контакти:

–           тел.: 02/902 01 28

–           e-mail: umm@ibex.bg