SIDC: Успешен старт на Energy Trading Platform Amsterdam (ETPA) като третия НОПЕ, опериращ в холандската пазарна зона в рамките на пазарното обединение „В рамките на деня“ (SIDC)

Страните от SIDC потвърждават, че на 1 август 2023г.  търговската платформа на ETPA започна да функционира в рамките на европейското обединение „В рамките на деня“. Системата функционира успешно. ETPA стартира търговия в холандската пазарна зона.

Номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ) и Операторите на преносната мрежа (ОПС), които си сътрудничат в рамките на локален проект, целящ да интегрира ETPA в европейското пазарно обединение „В рамките на деня“, потвърждават успешното присъединяване на търговската платформа на ETPA към SIDC.

Интегрирането на търговската платформа на ETPA в SIDC маркира ключов момент за повишаване ефективността на единния европейски пазар на електроенергия. Пазарни участници от различни страни ще се възползват от по-ликвиден, и следователно, все по- конкурентен пазар. Чрез присъединяването на нови участници в SIDC се създават повече възможности за реакция на ценовите сигнали и по този начин се увеличава потенциала за повече гъвкавост и редуциране на ценовата волатилност.

Картата по-долу представя опериращите НОПЕ и ОПС в SIDC.

SIDC в момента обединява пазарите на 25 страни: Австрия, Белгия, България, Хърватия, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Норвегия, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания и Швеция.

За пазарното обединение „В рамките на деня“ (SIDC):

Пазарното обединение „В рамките на деня“ се базира на обща IT система с общи модули за подаване на оферти, за управление на капацитети и доставки. Тя позволява да се сключват сделки между търговски участници в различни пазарни зони, в рамките на пазарното обединение, докато има наличен свободен преносен капацитет. Системата позволява както експлицитно разпределение на преносните капацитети (изискано от съответните регулаторни органи), така и имлицитно непрекъснато разпределение. Тази функционалност е в синхрон с Европейския целеви модел за интегриран пазар „В рамките на деня“.

Разширяването на европейския пазар „В рамките на деня“ е ключов компонент от процеса на създаване на Европейския вътрешен пазар на енергия. С нарастващия дял на мощностите с непостоянна генерация в европейския енергиен микс, свързването на пазарите „В рамките на деня“ чрез трансгранична търговия е изключително важен инструмент за пазарните участници за поддържане на балансирани позиции.  Целта на инициативата пазарно обединение „В рамките на деня“ е да повиши ефективността на търговията в рамките на деня.

Допълнителна информация относно SIDC:
http://www.nemo-committee.eu/sidc
https://www.entsoe.eu/network_codes/cacm/implementation/sidc/

За ETPA:

ETPA предлага достъпна търговска платформа, която позволява собствениците на активи и търговците да оптимизират своето портфолио чрез краткосрочна търговия. Участниците варират от международни ютилити компании до по-малки енергийни търговци като собственици на оранжeрии и съоръжения за съхранение на енергия. Платформата също така предлага продукти, използвани от мрежовите оператори за управление на претоварването.

Бързата, достъпна и надеждна борсова търговия позволява на участниците да осигуряват и оползотворяват гъвкавостта на системата, която е основа за енергийна система с висок дял възобновяема енергия.  По този начин се редуцира ценовата волатилност и следователно се подобрява рисковия профил на ВЕИ инвеститори и консуматори.

За допълнителна информация относно ETPA:
https://www.etpa.nl/