Пазарното обединение „В рамките на деня“ (SIDC): Успешен тест за разпределяне на капацитет за 15- минутни интервали на търговия на хърватско-словенска и хърватско-унгарска граници

Страните част от пазарното обединение „В рамките на деня“ (SIDC) потвърждават успешно преминатитетестове заразпределение на капацитет при въвеждането на 15-минутни интервали на търговия(15-min MTU) между Хърватия, Словения и Унгария. Очакваната дата за стартиране е 9 януари 2024 г. (с първи ден на доставка 10 януари 2024 г.), като целта е да се подобри търговията в рамките на деня между трите държави.

Номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ) и Операторите на преносни системи (ОПС), участващи в европейското пазарно обединение „В рамките на деня“, потвърждават успешно завършените тестове преди въвеждане на 15-минутни интервали на търговия при разпределение на капацитет на хърватски, словенски и унгарски граници.

Очаква се стартовата дата да бъде 9 януари (с първи ден на доставка 10 януари) на хърватски, словенски и унгарски граници, след което трансграничен капацитет за 15-минутни интервали на търговия ще бъде разпределян за непрекъсната търговия чрез SIDC вместо досегашните 60-минутни интервали на търговия (имплицитно (хърватско-словенска, хърватско-унгарска граница) и също експлицитно (унгарско-словенска граница)).

15-минутни интервали на търговия ще бъдат въведени в Хърватия в допълнение към съществуващия им списък с продукти.

Към настоящия момент SIDC обединява пазарите за непрекъсната търговия на  25 страни:  Австрия, Белгия, България, Хърватия, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Норвегия, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания и Швеция.

За пазарното обединение „В рамките на деня“ (SIDC):

Пазарното обединение „В рамките на деня“ се базира на обща IT система с общи модули за подаване на оферти, за управление на капацитети и доставки. Тя позволява да се сключват сделки между търговски участници в различни пазарни зони, в рамките на пазарното обединение, докато има наличен свободен преносен капацитет. Системата позволява както експлицитно разпределение на преносните капацитети (изискано от съответните регулаторни органи), така и имплицитно непрекъснато разпределение. Тази функционалност е в синхрон с Европейския целеви модел за интегриран пазар „В рамките на деня“.

Разширяването на европейския пазар „В рамките на деня“ е ключов компонент от процеса на създаване на Европейския вътрешен пазар на енергия. С нарастващия дял на мощностите с непостоянна генерация в европейския енергиен микс, свързването на пазарите „В рамките на деня“ чрез трансгранична търговия е изключително важен инструмент за пазарните участници за поддържане на балансирани позиции.  Целта на инициативата пазарно обединение „В рамките на деня“ е да повиши ефективността на търговията в рамките на деня.

Допълнителна информация относно SIDC:

http://www.nemo-committee.eu/sidc

https://www.entsoe.eu/network_codes/cacm/implementation/sidc/