Нов продукт на екран „Търгове“, част от пазарен сегмент „Двустранни договори“

„Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ ЕАД) съобщава на всички търговски участници и заинтересовани страни, че считано от 29.01.2024 г. въвежда нов продукт, за който могат да се сключват сделки на екран „Търгове“, част от пазарен сегмент „Двустранни договори“.

Новият продукт обхваща 12 (дванадесет) последователни календарни месеца на доставка. Допълнителният продукт за търговия на сегмент „Двустранни договори“ е отразен в Инструкция №6 „Спецификация на търгуваните продукти“, чиято нова версия е публикувана на интернет страницата на оператора на борсовия пазар.

С въвеждането на новия продукт борсовият оператор се стреми да отговори в по-пълна степен на нуждите на всички участници на организирания борсов пазар на електрическа енергия.