Обединените спот пазари в Европа отбелязват 10 години

  • След като пазарното обединение “В рамките на деня” навърши 5 години през юни 2023 г. Номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ) и Операторите на преносни системи (ОПС) отбелязват през февруари 10 години пазарно обединение “Ден напред”
  • Двете платформи улесняват трансграничния обмен на енергия, съответно в 27 и 25 държави с общо население над 440 милиона. През 2022 г. търгуваното количество енергия през тях е 1794 Твч.
  • Интеграцията и сътрудничеството между пазарите допринасят за сигурността на доставките, носят значителни ползи за крайните потребители, насърчават конкуренцията и подпомагат декарбонизацията в Европа.

През 2014 г. НОПЕ и ОПС по своя инициатива решават да надградят  съществуващите дотогава регионални пазари „Ден напред“ и постепенно обединяват всички региони в Европа посредством един алгоритъм в пазарното обединение „Ден напред“.  Платформите за търговия представляват значимо постижение за интеграцията на пазарите, тъй като свързват тръжните зони в Европа и улесняват трансграничната търговия чрез ефективно разпределение на мрежовия капацитет.

Обединението на пазарите е от съществено значение за надеждността и стабилността на системите и мрежите в Европа. Интегрираният пазар дава възможност за ефективно управление на променливото ВЕИ производство и способства за смекчаване на рисковете, свързани със сигурност на доставките, произлизащи от неочаквани прекъсвания на доставките на първичните източници на енергия.

Двигател на енергийния преход

Енергийният преход прави пазарите по-привлекателни от всякога. В моменти на безветрие на север, намаленото производство на вятърните паркове в тази част от Европа обикновено може да се компенсира с други ресурси като слънчева енергия, произведена в Южна Европа. Това става възможно благодарение на пълната интеграция на мрежите и пазарите в тези различни зони, както физически посредством междусистемни връзки, така и чрез пазарните обединения. Косимо Кампидолио, съпредседател на Управляващия комитет на пазарните обединения обяснява:  “Пазарните обединения водят до разделение на труда в цяла Европа. Интеграцията на електроенергийните пазари в Европа ще бъде ключова за справяне с увеличаващите се предизвикателства вследствие на променливото ВЕИ производство на континента.”

На спот пазарите търговските участници могат да адаптират търговските си позиции почти в реално време, намалявайки небалансите в полза на баланса на системата. Поради нарастващата необходимост от бързо адаптиране на търговските позиции в резултат на увеличаващия се брой ВЕИ мощности, присъединени към електроенергийната система, търгуваните количества на пазар “В рамките на деня” са се увеличи през последните години в повечето страни-членки.

Търговията като средство за повишаване гъвкавостта на енергийната система

Пандемията и неотдавнашната енергийна криза за пореден път припомниха значението на междусистемната свързаност и сътрудничеството. “Смекчаването на екстремните ценови нива, породени от пиково търсенето и/или недостатъчно предлагане, става възможно благодарение използването на пълния капацитет на интегрираните мрежи. По този начин страните-членки стават по-гъвкави спрямо неочаквани външни рискове.”- казва Андре Естерман, съпредседател на Управляващия комитет на пазарните обединения. В резултат на това в периода 2019 -2022 търгуваните количества са се увеличили с около 85% в Европа. Често виждаме държави, които в рамките на деня променят ролите си на вносител и износител, което доказва колко е важно пазарите да бъдат интегрирани.

Ондрей Мака, съпредседател на Управляващия комитет на пазарните обединения, допълва: “НОПЕ и ОПС в Европа биха желали да изразят специалните си благодарности към регулаторите, министерствата, Европейската комисия и Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори (АСРЕ), за подкрепата на тези паневропейски проекти от самото начало. Специални благодарности също към пазарните участници, които използват системите ни и допринасят за благосъстоянието на крайните потребители всеки ден”.  НОПЕ и ОПС в Европа ще продължават да работят със заинтересованите страни за създаване на конкурентни пазари, гарантиране устойчивостта на системите, осигуряване на ефективна инфраструктура и инвестиции  в иновативни ИТ системи. 

За пазарното обединение „Ден напред“

Пазарното обединение „Ден напред“ разпределя ограничения трансграничен капацитет за пренос по най-ефективния начин, обединявайки пазарите на електрическа енергия на едро от различни региони посредством общ алгоритъм, отчитащ едновременно трансграничните ограничения при преноса, максимизирайки по този начин ползите за всички участници на пазарите.

Целта на SDAC е да създаде общ за цяла Европа трансзонален пазар на електрическа енергия „Ден напред“.   Интегрираният пазар „Ден напред“ увеличава цялостната ефективност на търговията като насърча конкуренцията, увеличава ликвидността и осигурява по-ефективно използване на ресурсите за производство в цяла Европа.

Допълнителна информация за  SDAC:

http://www.nemo-committee.eu/sdac

https://www.entsoe.eu/network_codes/cacm/implementation/sdac/

За пазарното обединение „В рамките на деня“:

Пазарното обединение „В рамките на деня“ се базира на обща IT система с общи модули за подаване на оферти, за управление на капацитети и доставки.  Тя позволява да се сключват сделки между търговски участници в различни пазарни зони, в рамките на пазарното обединение, докато има наличен свободен преносен капацитет.  Системата позволява както експлицитно разпределение на преносните капацитети (изискано от съответните регулаторни органи), така и имлицитно непрекъснато разпределение.  Тази функционалност е в синхрон с Европейския целеви модел за интегриран пазар „В рамките на деня“.

Разширяването на европейския пазар „В рамките на деня“ е ключов компонент от процеса на създаване на Европейския вътрешен пазар на енергия.  С нарастващия дял на мощностите с непостоянна генерация в европейския енергиен микс, свързването на пазарите „В рамките на деня“ чрез трансгранична търговия е изключително важен инструмент за пазарните участници за поддържане на балансирани позиции.   Целта на инициативата пазарно обединение „В рамките на деня“ е да повиши ефективността на търговията в рамките на деня.

Допълнителна информация за  SIDC:

http://www.nemo-committee.eu/sidc

https://www.entsoe.eu/network_codes/cacm/implementation/sidc/