Нови образци на Допълнително споразумение и Потвърждение за спазен ангажимент

Със свое решение от 13.02.2024 г. Съветът на директорите на „Българска независима енергийна борса“ одобри нови образци на Допълнителното споразумение към Стандартизиран договор за покупко-продажба на електрическа енергия и на Потвърждението за спазен ангажимент. Новите образци влизат в сила на 22.02.2024 г. в съответствие с чл. 311, ал. 2 от Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия.