Пазарното обединение “Ден напред” (SDAC) организира на 20 март 2024 г. тренировъчна сесия с търговски участници за разделяне на пазарите

С цел да се предостави възможност на търговските участници да се уверят, че са адекватно подготвени за действия в случай на ситуация с разделяне на пазарите ден напред по време на реална работа, се провеждат регулярни тренировъчни сесии с участие на всички страни, част от пазарното обединение.

От старта на SDAC през 2014 г. са проведени над 3 600 успешни сесии по обединение на пазарите.  

През последните 10 години са възникнали едва пет инцидента, довели до частично разделяне на пазара ден напред. Като част от процеса на SDAC за оценка на тези инциденти са отправени препоръки за провеждане на тренировъчни сесии с участието на всички страни, част от пазарното обединение (Оператори на преносни системи (ОПС), Номинирани оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ), Централни контрагенти (CCPs), организатори на търгове в сянка  и др.), както и търговски участници.

За да се регистрират, пазарните участници следва да се свържат със своя НОПЕ и/или да изпратят имейл до Joint Allocation Office (JAO) на следния имейл адрес: helpdesk@jao.eu. Крайният срок за регистрация е 13 март 2024 г.

Допълнителна информация за тренировъчната сесия (тестови сценарий, график, тестови среди и др.) ще бъде предоставена от НОПЕ и JAO на регистрираните участници.

За пазарното обединение „Ден напред“

Пазарното обединение „Ден напред“ разпределя ограничения трансграничен капацитет за пренос по най-ефективния начин, обединявайки пазарите на електрическа енергия на едро от различни региони посредством общ алгоритъм, отчитащ едновременно трансграничните ограничения при преноса, максимизирайки по този начин ползите за всички участници на пазарите.

Целта на SDAC е да създаде общ за цяла Европа трансзонален пазар на електрическа енергия „Ден напред“. Интегрираният пазар „Ден напред“ увеличава цялостната ефективност на търговията като насърча конкуренцията, увеличава ликвидността и осигурява по-ефективно използване на ресурсите за производство в цяла Европа.

Допълнителна информация за  SDAC:

http://www.nemo-committee.eu/sdac

https://www.entsoe.eu/network_codes/cacm/implementation/sdac/