REMIT II беше публикуван в Официален вестник на Европейския съюз

Регламент (ЕС) 2024/1106 на Европейския парламент и на Съвета от 11 април 2024 г. за изменение на регламенти (ЕС) № 1227/2011 и (ЕС) 2019/942 по отношение на подобряване на защитата на Съюза срещу манипулиране на пазара за търговия на едро с енергия , беше публикуван  в Официален вестник на Европейския съюз и влиза в сила на 7 май 2024 г. като датите на прилагане на някои разпоредби ще бъдат различни.

REMIT II е изменение от първо ниво на първоначалния REMIT и обхваща много теми. Основните промени са:

  • Нови определения на няколко термина, включително “енергийни продукти на едро”, “вътрешна информация” и “пазарна манипулация”.
  • Изисквания относно алгоритмичната търговия на енергийните пазари .
  • Нови изисквания в обхвата на задълженията за докладване.
  • Изискване към субектите извън ЕС да имат “представител” в ЕС.
  • Разширяване на правомощията за разследване на  Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия  (ACER).

Промените включват и нови изисквания за организираните пазари, регистрираните механизми за докладване, платформите за вътрешна информация и др.

Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER)  публикува Отвореното писмо, което отговаря на въпроси  на заинтересованите страни за да им помогне да изпълнят задълженията си  съгласно новия REMIT II.

Повече информация  тук: https://www.acer.europa.eu/remit/about-remit