SIDC: Успешен старт за BRM като втори НОПЕ за Румъния в пазарното обединение “В рамките на деня” (SIDC)

Страните от SIDC потвърждават, че от 22 май 2024г.  търговската платформа на BRM  работи като част от европейското обединение „В рамките на деня“. Системата функционира добре. 

Номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ) и Операторите на преносни системи (ОПС), които си сътрудничат в рамките на локален проект, целящ да интегрира BRM в SIDC, потвърждават успешното присъединяване на търговската платформа на BRM към SIDC.

Интегрирането на търговската платформа на BRM в SIDC маркира ключов момент за повишаване ефективността на единния европейски пазар на електроенергия.  Пазарни участници от различни страни ще се възползват от по-ликвиден, и следователно, все по-конкурентен пазар.  Чрез присъединяването на нови участници в SIDC се създават повече възможности за реакция на ценовите сигнали и по този начин се увеличава потенциала за повече гъвкавост и редуциране на ценовата волатилност.

Картата по-долу представя опериращите НОПЕ и ОПС в SIDC.

Към настоящия момент SIDC обединява пазарите за непрекъсната търговия на  25 страни: Австрия, Белгия, България, Хърватия, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Норвегия, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания и Швеция.

За пазарното обединение „В рамките на деня“:

Пазарното обединение „В рамките на деня“ се базира на обща IT система с общи модули за подаване на оферти, за управление на капацитети и доставки. Тя позволява да се сключват сделки между търговски участници в различни пазарни зони, в рамките на пазарното обединение, докато има наличен свободен преносен капацитет. Системата позволява както експлицитно разпределение на преносните капацитети (изискано от съответните регулаторни органи), така и имплицитно непрекъснато разпределение. Тази функционалност е в синхрон с Европейския целеви модел за интегриран пазар „В рамките на деня“.

Разширяването на европейския пазар „В рамките на деня“ е ключов компонент от процеса на създаване на Европейския вътрешен пазар на енергия. С нарастващия дял на мощностите с непостоянна генерация в европейския енергиен микс, свързването на пазарите „В рамките на деня“ чрез трансгранична търговия е изключително важен инструмент за пазарните участници за поддържане на балансирани позиции. Целта на инициативата пазарно обединение „В рамките на деня“ е да повиши ефективността на търговията в рамките на деня.

Допълнителна информация за  SIDC:

http://www.nemo-committee.eu/sidc

https://www.entsoe.eu/network_codes/cacm/implementation/sidc/