Ключов момент за енергийния пазар в Европа: Успешен старт на търговете в рамките на деня (IDAs)

13 юни бележи пореден значим момент в развитието на електроенергийния пазар в Европа с провеждането на първия за цяла Европа търг в рамките на деня. Благодарение на сътрудничеството между Номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ) и операторите на преносни системи (ОПС), 15-минутни продукти са достъпни за търговия посредством IDAs в редица тръжни зони още от самото начало. Този мащабен проект, основан на безупречната координация на няколко централни, регионални и местни системи, е свидетелство за обединените усилия на НОПЕ и ОПС, работещи заедно ежедневно с цел повишаване на ефективността на пазара и енергийната сигурност в Европа.

IDAs са революционно постижение за европейския енергиен пазар, предоставящо нови възможности за търговия на пазарните участници три пъти в денонощието  в допълнение към съществуващата непрекъсната търговия в рамките на деня.  IDAs представляват имплицитни търгове, за които се използва алгоритъмът EUPHEMIA, който едновременно съпоставя получените оферти и разпределя трансграничната преносна способност. Този вид търгове осигуряват по-гъвкави възможности за балансиране на графика за различни по вид производствени мощности.

За първи път подобен общоевропейски проект стартира едновременно във всички участващи страни. За разлика от непрекъснатата търговия в рамките на деня, за чието пълно географско разширение бяха необходими четири вълни между 2018 и 2022, IDAs бяха въведени едновременно. Този представляващ прецедент подход беше несравнимо по-сложен и предизвикателен, но в крайна сметка по-ефективен.

Председателят на Управляващия комитет на пазарните обединения (MCSC) от страна на НОПЕ, Ондрей Мака коментира: “Изключително много се гордеем със сътрудничеството, довело до успешния старт на IDAs. Този проект свидетелства за ролята на сътрудничеството и иновациите за постигане на целите, свързани с ефективност на пазара и енергийна сигурност.”

Председателят на MCSC от страна на ОПС, д-р Андре Естерман добави: “Стартът на IDAs е доказателство за отдадеността, неуморната работа и координация на НОПЕ и ОПС. Това постижение е отражение на ангажимента ни за засилена интеграция на европейския енергиен пазар и подкрепа на прехода към по-устойчива енергийна система.”

Бихме искали да благодарим на пазарните участници, националните регулатори, Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER) и Европейската комисия (ЕК) за подкрепата при изпълнението на проекта. Техният принос бе от решаваща роля за осъществяването на проекта.

За повече информация относно Търговете в рамките на деня и отражението им върху европейския енергиен пазар, посетете интернет страниците на   Комитета на НОПЕ  и ENTSO-e .

За контакт:

info@mcsc-communication.eu

За пазарното обединение „В рамките на деня“:

SIDC е пазарен механизъм за търговия в рамките на деня, определен в Регламента CACM, основан на непрекъсната търговия и допълван от три имплицитни търга в рамките на деня (IDAs).

Механизмът непрекъсната търговия, част от пазарното обединение „В рамките на деня“, се базира на обща IT система с общи модули за подаване на оферти, за управление на капацитети и доставки. Тя позволява да се сключват сделки между търговски участници в различни пазарни зони, в рамките на пазарното обединение, докато има наличен свободен преносен капацитет. Системата позволява както експлицитно разпределение на преносните капацитети (изискано от съответните регулаторни органи), така и имплицитно непрекъснато разпределение. Тази функционалност е в синхрон с Европейския целеви модел за интегриран пазар „В рамките на деня“.

Същевременно, механизмът “Търгове в рамките на деня“, част от SIDC, позволява ценообразуване на трансграничната преносна способност в рамките на деня. Търговете в рамките на деня са имплицитни търгове, при които всички подадени оферти се съпоставят и трансграничната преносна способност се разпределя едновременно за различните тръжни зони, определяйки клиринговите цени за всяка тръжна зона.

Разширяването на европейския пазар „В рамките на деня“ е ключов компонент от процеса на създаване на Европейския вътрешен пазар на енергия. С нарастващия дял на мощностите с непостоянна генерация в европейския енергиен микс, свързването на пазарите „В рамките на деня“ чрез трансгранична търговия е изключително важен инструмент за пазарните участници за поддържане на балансирани позиции. Целта на  пазарното обединение „В рамките на деня“ е да повиши ефективността на търговията в рамките на деня.

Допълнителна информация за  SIDC:

http://www.nemo-committee.eu/sidc

https://www.entsoe.eu/network_codes/cacm/implementation/sidc/