Управляващият комитет на пазарните обединения (MCSC) инициира задълбочено разследване на инцидента с частично разделяне в пазарното обединение “Ден напред” (SDAC) и анулиране на Търга в рамките не деня (IDA3) в пазарното обединение “В рамките на деня” (SIDC) от 25 юни (ден на търговия)

По време на сесията по свързване на пазарите в SDAC на 25 юни с ден на доставка 26 юни, са установени технически проблеми, довели до частично разделяне на пазарите.

·    Държави/Тръжни зони, отделени от SDAC: Дания, Естония, Финландия, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция.

·    Регистри със заявки, неучаствали в процеса по свързване на пазарите в SDAC:

o EMCO – Nord Pool ( регион за изчисляване на преносната способност Скандинавски страни

(Nordic CCR ) & регион за изчисляване на преносната способност Балтийски страни (Baltic CCR)),

o EPEX SPOT (Nordic CCR & регион за изчисляване на преносната способност Core (Core CCR)).

·    Няколко интерконектора са отделени от процеса по свързване на пазарите в SDAC.*

Частично разделяне на пазарите в SDAC

Инцидентът е провокиран от проблем на местно ниво при борсовия оператор EPEX SPOT, довел до  невъзможност за подаване на регистрите със заявки на оператора в определеното за това време. Поради невъзможност за отстраняване на проблема в сроковете съгласно процедурите в SDAC е обявено частично разделяне на пазарите в 13.05 ЦЕВ съгласно установената процедура. Благодарение на оперирането на повече от един номиниран оператор на пазара на електроенергия (НОПЕ) в Core CCR, което позволява няколко НОПЕ да оперират в една тръжна зона, трансграничните преносни способности в Core CCR са успешно имплицитно разпределени въз основа на потоците между останалите НОПЕ от региона, които са останали свързани, без да се намаляват преносните способности. Поради тази причина не бе необходимо да се организират търгове в сянка в Core CCR.

Nordic и Baltic CCRs бяха разделени съгласно регионалните резервни процедури. Така бе успешно осъществено обединение на пазарите в Скандинавските и Балтийските страни, оперирани от EPEX SPOT и Nord Pool EMCO. Същевременно, JAO проведе успешно търгове в сянка за съответните граници от региона за изчисляване на преносна способност Hansa (вижте таблицата по-долу).

Добрата организация на процесите по обединение на пазарите не възпрепятства изчисляването на пазарните резултати въпреки сериозните предизвикателства от оперативен характер.  Окончателните резултати в SDAC за незасегнатите от разделянето страни бяха публикувани в 14:09 ЦЕВ. Общата система за обединение на пазарите функционираше съгласно процедурите и даде възможност останалата част от SDAC да остане в режим обединение на пазарите. Търгът в SDAC за дата 26.6.2024 (ден на търговия) се проведе нормално, при пълно свързване на пазарите.

Анулиране на IDA3 и успешно провеждане на IDA1/IDA2 в SIDC

На по-ранен етап на 25.6.2024 същият технически проблем на местно ниво при EPEX SPOT доведе също до анулиране на IDA3 в SIDC от 10:00 ЦЕВ  за дата на доставка 25 юни. За да се избегне съмнение, анулирането на IDA3 и горепосоченото частично разделяне в SDAC не са свързани, независимо че са причинени от един и същ технически проблем на местно ниво.

Независимо от предизвикателните събития в SDAC, процесът по свързване на пазара “Ден напред” завърши навреме в 14:09 и поради тази причина първият търг в рамките на деня за дата на доставка 26 юни (IDA1 в SIDC от 15:00 ЦЕВ) бе проведен надлежно и Операторите на преносни системи (ОПС) своевременно изчислиха и подадоха трансграничните преносни способности за пазар “В рамките на деня”. Въпреки това процесът не включваше Nordic и Baltic CCRs и  регистъра със заявки на EPEX SPOT, тъй като бяха частично разделени предварително поради процеса на ниво Скандинавски-Балтийски страни.

След своевременно отстраняване на проблема от EPEX SPOT, вторият търг в рамките на деня за ден на доставка 26 юни (IDA2 в SIDC от 22:00 ЦЕВ) бе проведен отново при пълно свързване на пазарите.

MCSC инициира задълбочено разследване. Доклад за частичното разделяне, обобщаващ резултата от разследването и потенциалните извлечени поуки, се очаква да бъде публикуван в рамките на един месец.

*Интерконектори, отделени от SDAC

  Отделени интерконектори  Резервна процедура
  Вътрешни граници на Скандинавските страни  (NO-SE, NO-DK, NO-NO, NO-FI, DK-SE, DK-DK, SE-FI, SE-SE)  Регионално обединение Скандинавски-Балтийски страни
  Вътрешни граници на Балтийските страни (EE-LV, LV-LT)    Регионално обединение Скандинавски-Балтийски страни
  NO2-NL (NorNed)  Търг в сянка
  NO2-DE (NordLink)  Търг в сянка
  DK1-DE  Търг в сянка
  DK1-NL (COBRA Cable)  Търг в сянка
  DK2-DE  Търг в сянка
  SE4-DE (Baltic Cable)  Обратно при собственика
  PL-SE4  В рамките на деня
  SE4-LT  Регионално обединение Скандинавски-Балтийски страни
  PL-LT  Обратно при собственика
  EE-FI  Регионално обединение Скандинавски-Балтийски страни