Operational message from Ibex

Информация относно търгуваните обеми за ден на доставка 15.10.2021 е налична в търговската система и на уеб страницата на БНЕБ […]

Read more →

Operational message from Ibex

Поради технически проблем клиринговите цени и търгуваните обеми електрическа енергия на пазарен сегент Ден напред с ден на доставка 15.10.2021 […]

Read more →

БНЕБ (В рамките на деня): Възстановяване работата на интерконекторите на MAVIR-TRANSELECTRICA

Уважаеми търговски участници, Техническият проблем, който беше причина за спирането разпределението на капацитети между румънския преносен оператор TRANSELECTRICA и унгарския […]

Read more →

БНЕБ (В рамките на деня): Спиране на интерконекторите на MAVIR-TRANSELECTRICA

Уважаеми търговски участници, Поради технически причини капацитети през интерконекторите между румънския преносен оператор TRANSELECTRICA и унгарския преносен оператор MAVIR, които […]

Read more →