Правна информация

Съдържание на сайта

Съдържанието на уеб страницата на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД е със защитени авторски права. Забранено е копирането, разпространението и съхраняването на съдържанието или част от него под каквато и да е форма без предварително писмено съгласие от страна на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД. Автор за всички публикации, материали и приложения в уеб страницата www.ibex.bg е „Българска независима енергийна борса“ ЕАД. Посетителите на уеб страницата имат право да я разглеждат и отпечатват извадки от нея само за лична употреба, но не и за разпространяване без писменото съгласие на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД. Потребителите и посетителите на уеб страницата могат да копират и използват информация от нея само за лични, нетърговски цели.

Точност и истинност на информацията

Сайтът www.ibex.bg и неговото съдържание се публикуват за Ваше удобство. „Българска независима енергийна борса“ ЕАД гарантира, че уеб страниците не съдържат грешки и че достъпът до тях е непрекъсваем. Екипът на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД си запазва правото да редактира и актуализира страниците си и да прекратява достъпа до някои или всички по всяко време. „Българска независима енергийна борса“ ЕАД се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация на страниците си, но следва да предупредим всички посетители и потребители на уеб сайта, че грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните могат да се появят на уеб страниците и за тях „Българска независима енергийна борса“ ЕАД не носи отговорност.

Отговорност и гаранции

Никакви гаранции от какъвто и да е вид, преки или косвени, включващи, но не ограничени до гаранции за правата или тяхната ненарушимост, както и косвени гаранции  за комерсиална употреба, пригодност за определена цел или спазване на задължения, не се дава във връзка с достъпността, точността, пълнотата, надеждността и съдържанието на тези страници. „Българска независима енергийна борса“ ЕАД не е отговорно юридическо лице за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети или загуби за прекъсване на деловата дейност, причинени от използването на уеб сайта, дори ако „Българска независима енергийна борса“ ЕАД е била предупредена за вероятността от настъпване на такива вреди. В някои законодателства изключването на определени гаранции или ограниченията на отговорността не са разрешени, така че изложените по-горе ограничения и изключения може да не се отнасят до Вас. Отговорността на “Българска независима енергийна борса” ЕАД в такъв случай следва да бъде ограничена до максимално позволеното от закона.