Nordpool API BG

IBEX предлага API свързаност на регистрираните Търговски участници и всички дружества в договорни отношения с БНЕБ /ТУ/ съгласно Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия, обн. ДВ. бр.55 от 19 Юни 2020 г. /ПРОБПЕЕ/, за да могат те да интегрират ефективно своите платформи със съществуващите електронни системи за търговия, като целта е повече удобство, по-кратко време за реакция и точни отчети.

Основните предимства на услугата за свързване чрез API са:

 • Ефективна и безпроблемна интеграция с вашите вътрешни системи за търговия, „back office“ системи и операционни инструменти;
 • Автоматизирана / роботизирана търговия за максимизиране на пазарните възможности;
 • Персонализирани и автоматизирани отчети;
 • Консолидирани уеб базирани ИТ решения.

Само регистрирани на борсовия пазар на електрическа енергия ТУ, придобили статус „активен“ на пазарен сегмент „В рамките на деня“ и/или пазарен сегмент „Ден напред“ съгласно изискванията на ПРОБПЕЕ, имат право да използват API за търговия.

Приложимите такси са достъпни в Тарифата на таксите на интернет страницата  на БНЕБ.

Процесът  за достъп до услугата API, през който всеки ТУ трябва да премине, е илюстриран на диаграмата по-долу:

Илюстрираните в диаграмата стъпки са подробно описани по-долу:

1Процесът започва с достъпване и запознаване със съдържанието на Заявление за достъп до услугата API. ТУ подписва Заявлението и го изпраща до следната електронна поща на БНЕБ: application@ibex.bg

2. Заявлението за достъп до услугата API се проверява внимателно от страна на БНЕБ и се изпраща на Nord Pool за проверка на осъществимостта на достъпа дo API. В случай че БНЕБ констатира липсващи или грешни данни в Заявлението, то се изпраща обратно на заявителя с уточняващи въпроси и насоки за корекции

3. ТУ достъпва и се запознава с Договор за предоставяне на услугата API, който е специфичен за различните типове на услугата:

4. След избор на съответния договор, ТУ го подписва и изпраща до следната електронна поща на БНЕБ: application@ibex.bg

5. Договорът се проверява внимателно от страна на БНЕБ. В случай че БНЕБ констатира липсващи или грешни данни в Договора, той се изпраща обратно до ТУ с уточняващи въпроси и насоки за корекции. ТУ изпраща коригирания договор на БНЕБ за подпис.

6. ТУ получава подписания и от страна на БНЕБ Договор за предоставяне на услугата API. Това действие потвърждава, че процесът по сертификация е стартиран.

7. Служител на БНЕБ създава тестов API акаунт, свързан с MT (member test) средата, и предоставя данните за акаунта на лицето за контакт, посочено в Заявлението за достъп до услугата API.

8. ТУ изпълнява всички стъпки, посочени в плана за Сертификационния процес. Търговски участници, които веднъж са преминали успешно Сертификационния процес във връзка с получаване достъп до услугата API за един пазарен сегмент, при заявка за използване на API за втория пазарен сегмент, не подлежат на Сертификационен процес.

 • На всеки етап от подготовката на теста ТУ може да поиска техническо съдействие от БНЕБ.
 • Връзката с API може да бъде осъществена с помощта на технологиите REST API и WebSocket API.
 • Изпълнението на сертификационния тест се извършва от служители на БНЕБ заедно с лицето за контакт на ТУ.

9. Преминаването на Сертификационния тест е предпоставка за създаването на потребител в PROD средата. След преминаването на Сертификационния тест, служител на БНЕБ създава PROD потребител и предоставя данните за акаунта на лицето за контакт, посочено в Заявлението за достъп до услугата API.

10. След създаването на PROD акаунта и предоставянето на данните по т.9 на ТУ, услугата API е достъпна.

Development hub” за разработка на Nord Pool осигурява лесен достъп до всички необходими процедури за удостоверяване и оторизация, базирани на стандартите в индустрията.

Ако имате допълнителни въпроси, свържете се с нашия отдел „Информационни технологии и вътрешна сигурност“ , които отговарят за обслужване на клиенти по въпросите на API на имейл: IT@ibex.bg

ISV

Независимите доставчици на софтуер (ISV) разработват софтуерни решения за борсова търговия с електрическа енергия чрез Приложно-програмния интерфейс АPI. Нашите ISV партньори насърчават и улесняват ефективното и сигурно използване на АPI.
По-долу можете да намерите списък на сертифицирани ISV компании.
+43 664 263 71 97
+49 162 2631 372
+43 720 9000 18
+33 1 84 17 85 49
+47 90 97 31 22
+44 7594 090783
+358 407 357 899
+44 7899 837664

IBEX offers API connectivity of the registered Trading Participants and all companies in contractual relations with IBEX / TP / according to the Power Exchange Operational Rules, State Gazette No. 55 of June 19th, 2020 /PEOR/, so that they can effectively integrate their platforms with the existing electronic trading systems, aiming at more convenience, shorter response time and accurate reports.
The key benefits of the API connectivity service are:

 • Efficient and seamless integration with your internal trading systems, back office systems and operating tools;
 • Automated / Robot trading to maximise market opportunities;
 • Customised and automated reporting;
 • Consolidated, web-based IT solutions.

Only IBEX members, with status “Active” on the IDM and/or DAM according to the PEOR requirements are allowed to use the trading API.

The applicable fees are available in the IBEX EAD Tariff on the IBEX website.

The admission process to the API access that each Member has to pass through in order to use the service is illustrated in the diagram below:

The described in the diagram steps are further detailed below:

1. The process starts with the access and review of the Request for API access. TP signs the Request and sends it to the following IBEX e-mail: application@ibex.bg

2. The Request for API access is carefully checked by IBEX and sent to Nord Pool AS for feasibility check. If IBEX encounters missing or erroneous data in the Request, it will be sent back to the applicant with clarifying questions and guidance for corrections.

3. TP accesses and reviews Agreement for provision of API service, which is specific for the different service types:

4. After selecting the relevant contract, TP signs and sends it to the following IBEX e-mail: application@ibex.bg

5. The contract is carefully checked by IBEX. If IBEX encounters missing or erroneous data in the Contract, it is sent back to the TP with clarifying questions and guidance for corrections. TP sends the corrected contract to IBEX for signature.

6. TP receives the signed also from IBEX side Agreement for provision of API service. The action confirms that the Certification process has been launched.

7. IBEX operator creates a test API account linked to the MT (member test) environment and communicates the account details to the contact person indicated in the Request for API access.

8. TP performs all the steps indicated in the Certification process plan. Trading participants who have successfully passed the Certification process in connection with using API for one market segment, when submitting a request for API access to the second market segment, are not obliged to pass the Certification process.

 • At any stage of the test preparation the Member could ask for technical support from IBEX.
 • The API connectivity could be effectuated using the technologies REST API and WebSocket API
 • The Certification test performance is effectuated by IBEX personnel together with the TP’s authorized representative

9. The acceptance of the Certification test is a prerequisite for the PROD user creation. After the acceptance of the Certification test, IBEX operator creates a PROD user and communicates the account details to the contact person indicated in the Request for API access.

10. After the PROD account is created and the access details as per p.8 communicated to the TP, the API service is available.

The Nord Pool development hub provides easy access to all required authentication and authorisation procedures based on the industry standard.

If you have any further questions, contact our Information Technologies and Internal Security Department which is in charge of API Customer Support Service on E-mail: IT@ibex.bg

The Independent Software Vendors (ISVs) develop software solutions for power exchange trading through API. Our ISV partners promote and facilitate the secure and efficient use of API. 

Below you can find a list of certified ISVs.