Обучения

Българска независима енергийна борса ЕАД - Обучения

БНЕБ ЕАД организира и провежда обучения, както на отговорници за търговия на търговските участници, така  и на заинтересовани лица, които имат интерес към организацията и принципите на функциониране на организирания борсов пазар на електрическа енергия.

Преминаването на обучение и/или успешното полагане на тест са необходимо условие за участие на пазарните сегменти, администрирани от БНЕБ ЕАД, и достъп до съответната електронна система за търговия.

По време на обученията екипът на БНЕБ акцентира и върху практическата търговия, симулирайки различни сценарии, характерни за търговските стратегии на различните категории търговски участници на електроенергийния пазар.

Продължителност и цена на обученията:Провежда се отделно обучение, тест и сертифициране за краткосрочните пазари, включващо пазарен сегмент „Ден напред“ и „В рамките на деня“, и за пазарен сегмент „Двустранни договори“. Продължителността на всяко обучение е 1 /един/ календарен ден и е възможно да бъдат проведени повече от едно обучения за същия ден, в зависимост от записаните участници.

Цената на обученията е налична на уебсайта в раздел Тарифа на таксите.

Теми, включени в обученията:

Обученията, провеждани от БНЕБ ЕАД, включват теоретична и практическа част.

Теоретична част

– Търговия:

 • Обща информация за БНЕБ ЕАД
 • Общи характеристики на пазарните сегменти и функциониращи в Европа модели
 • Принципи на функциониране на пазарните сегменти
 • Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия
 • Видове продукти и оферти
 • Механизми за търговия

–Сетълмент:

 • Правила за сетълмент
 • Допустими форми на обезпечение, видове обезпечения
 • Условия и процедури за освобождаване на обезпечение
 • Условия по разплащане и фактуриране.

Практическа част:

 • Достъп до електронните системи за търговия
 • Демонстрация на функционалностите на електронните системи за търговия
 • Демонстрация на начините за подаване на оферти и сключване на сделки
 • Преглед на резултати от осъществената търговия
 • Симулация на търговски сценарии.

БНЕБ ЕАД администрира тестови среди на всички електронни системи за търговия и електронни системи за сетълмент, които могат да бъдат използвани от отговорниците за търговия и от отговорниците за сетълмент и обезпечения, с цел усъвършенстване на уменията им и след провеждане на обученията.

Тестът съдържа теоретична и практическа част:

Теоретичната част съдържа въпроси относно Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия и техническите параметри на електронните системи за търговия

Практическата част съдържа задачи, чието изпълнение изисква отговорникът за търговия да разполага с необходимите познания за работа с електронните системи.

Тестът се счита за успешно положен при получени минимум 75% от общия брой точки на база посочените отговори и изпълнените практически задачи.

Тестовете се полагат онлайн.

След успешно положен тест отговорникът за търговия получава сертификат, издаден от БНЕБ ЕАД.

 • Обучения с физическо присъствие на обучаващите се

Провеждат се на адреса на  БНЕБ ЕАД. При обучения на повече от 6 лица от един търговски участник, обученията могат да се проведат в офиса или конферентна зала на търговския участник.

 

 • Дистанционно обучение

Провежда се чрез онлайн-базирано приложение.

календар

Повече информация относно датите за предстоящите обучения и техните видове (физически/дистанционни, пазарен сегмент, език на обучението) може да  намерите в приложения календар.

Дистанционни обучения

Физически обучения

Физически и Дистанционни обучения

Тестове – в офиса на БНЕБ

Тестове – дистанционно