Operational message from Ibex

13 December 2022 10:00

Предстоящи Коледни и Новогодишни празници – график на фактуриране и разплащане / Upcoming Christmas and New Year holidays – invoicing and payment schedule

Уважаеми търговски участници,

Във връзка предстоящите Коледни и Новогодишни празници, бихме желали да ви напомним, че предстои поредица от неработни дни. Припомняме, че съгласно чл. 231 от Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия наличното обезпечение на търговските участници, възнамеряващи да реализират покупки на положителни цени и/или продажби на отрицателни цени, трябва да е по-голямо от общото задължение към оператора, както и че наличното обезпечение трябва да е равно или по-голямо
от нетното генерирано задължение към оператора във всеки момент.

В тази връзка апелираме за своевременни действия от ваша страна, в случай на необходимост от актуализация на размера на наличното обезпечение.

Графика на фактуриране и разплащане по време на предстоящите празници можете да намерите на следния линк: ibex.bg/2022/12/13/predstoyashti-koledni-i-novogodishni-pra-2/.

Dear IBEX members,

With regard to the upcoming holidays we would like to remind you that a series of non-working days is coming. We would also like to remind that pursuant to Art. 231 of Power exchange operational rules the available collateral of trading participants intending to make purchases at positive prices and/or sales at negative prices has to be higher than the total liability to the operator, and the available collateral shall be equal or higher than the net incurred liability to the operator at any time.

In this regard we appeal that you take timely action in case updating of collateral is needed.

You could find the invoicing and payment schedule during the upcoming holidays at the following link: ibex.bg/2022/12/13/upcoming-christmas-and-new-year-holidays-invoicing-and-payment-schedule-2/.

Independent Bulgarian Energy Exchange EAD

T: + 359 2 90 20 140

F: + 359 2 95 06 141

E:  operations@ibex.bg

W: http://www.ibex.bg

A: Bulgaria; 1527 Sofia; 138 Vasil Levski Blvd.