Operational message from Ibex

9 November 2022 11:30

Актуализиране на стойността на риск параметъра / Adjustment to the risk indicator

Уважаеми търговски участници,

С настоящото бихме желали да ви уведомим, че в съответствие с текущата пазарна конюнктура, „Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ ЕАД) актуализира стойността на риск параметъра, прилаган при изчисление на изискуемото обезпечение за пазарни сегменти „Ден напред“ и „В рамките на деня“.
Новата стойност на риск параметъра, считано от 10.11.2022 г. е 300 евро. Стойността на другия рисков показател – дневният фактор остава непроменена.
На уебсайта на БНЕБ ЕАД можете да намерите актуализираните версии на Инструкция №4 „Метод на изчисление на изискуемо обезпечение“ и на калкулатора за изчисление на изискуемо обезпечение.
Актуализацията се извършва в съответствие с чл. 229, т.1 и т.3 от Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия (ПРОБПЕЕ).

Dear IBEX members,

Hereby, we would like to inform you that in line with current market conditions, Independent Bulgarian Energy Exchange EAD (IBEX EAD) has adjusted the value of the risk indicator (risk price) used in our margin model for the calculation of collateral calls on the day ahead and intraday market segments.
The new value of the risk indicator, as of 10/11/2022, is 300 euro. The value of the other risk parameter – the day factor, remains unchanged.
You could find the updated versions of Instruction No 4 “Method for calculation of required collateral” and collateral call calculator on the IBEX website.
The adjustment implemented is in line with Art. 229, item 1 and 3 of the Power exchange operational rules.

Independent Bulgarian Energy Exchange EAD

T: + 359 2 90 20 140

F: + 359 2 95 06 141

E:  operations@ibex.bg

W: http://www.ibex.bg

A: Bulgaria; 1527 Sofia; 138 Vasil Levski Blvd.